Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypernatremi

Definition

P-Natrium >145 mmol/l.

Orsaker

  • Vattendeficit på grund av förlust av vatten orsakat av svettning, eller osmotisk diures (hyperglykemi, loopdiuretika, polyurisk fas efter njurskada, diabetes insipidus). Obehandlad diabetes insipidus kan ge mycket snabb ökning av P-Natrium.
  • Dåligt vattenintag, t ex äldre, medvetslösa eller förvirrade personer. Feber ofta bidragande.
  • Natriumtillförsel: Tillförsel av NaCl-hypertona lösningar iv. Peroralt intag.
  • Varierande grader av mental påverkan.
  • Torra slemhinnor. Nedsatt hudturgor. Oliguri, hemokoncentration, kreatininstegring.

Klinisk bild

Hypernatremi som utvecklats över minst ett dygn:

  • Törst är vanligt initialt, saknas ofta vid uttalad hypernatremi.
  • Ortostatism och hypotension på grund av hypovolemi.
  • Muskelsvaghet och förvirring kan också bero på grundsjukdomen.

Akut hypernatremi som utvecklats på några timmar:

  • Kramper eller hjärnblödning på grund av snabba vätskeskift i CNS.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus inklusive calcium. Glukos. CRP.

U-Osmolalitet. Kroppsvikt. Följ puls, blodtryck, diures.

Behandling

Behandla underliggande tillstånd: GI-förluster, feber, hyperglykemi, hyperkalcemi och hypokalemi. Sätt ut läkemedel (laxantia, diuretika, litium).

Vätsketillförsel och korrigering av hypernatremin

Grav hypovolemi med chockbild, ge inf NaCl 9 mg/ml 1 000–2 000 ml under 1–2 timmar. Fortsatt korrigering enligt punkt 2 nedan.

1. Akut uppkommen hypernatremi (<1 dygn) bör korrigeras relativt snabbt, ca 1 mmol/l per timme. Ge vatten po. Inf Glukos 50 mg/ml (utan elektrolyttillsats), 2 000 ml på 6–8 timmar.

2. Kronisk hypernatremi ska korrigeras långsamt, max 10 mmol/l per 24 tim. Om möjligt ge vatten oralt, eventuellt via v-slang. Ge inf Glukos 50 mg/ml med tillsats av Addex-Natriumklorid 40–80 mmol/l i standardfallet. Ju mer natrium i lösningen desto långsammare korrigering. Vid mycket höga P-Na (>170 mmol/l) kan man starta med inf NaCl, 9 mg/ml.

Diabetes insipidus. Behandlas med vasopressin i samråd med endokrinolog.

Beakta läkemedel som kan påverka vattenutsöndringen.


Senast ändrad 2019-06-18