Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypernatremi

Definition

P-Natrium >145 mmol/l.

Orsaker

 • Vattendeficit på grund av förlust av vatten orsakat av svettning, eller osmotisk diures (hyperglykemi, loopdiuretika, polyurisk fas efter njurskada, diabetes insipidus).
 • Dåligt vattenintag, t ex äldre, medvetslösa eller förvirrade personer. Feber ofta bidragande.
 • Natriumtillförsel: Tillförsel av NaCl-hypertona lösningar iv. Peroralt intag.
 • Diabetes insipidus. Behandlas med vasopressin i samråd med endokrinolog. Obehandlad diabetes insipidus kan ge mycket snabb ökning av P-Natrium.

Klinisk bild

 • Varierande grader av mental påverkan.
 • Torra slemhinnor. Nedsatt hudturgor. Oliguri, hemokoncentration, kreatininstegring.

Hypernatremi som utvecklats över minst ett dygn:

 • Törst är vanligt initialt, saknas ofta vid uttalad hypernatremi.
 • Ortostatism och hypotension på grund av hypovolemi.
 • Muskelsvaghet och förvirring kan också bero på grundsjukdomen.

Akut hypernatremi som utvecklats på några timmar:

 • Kramper eller hjärnblödning på grund av snabba vätskeskift i CNS.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus inklusive calcium. Glukos. CRP.

U-Osmolalitet. Kroppsvikt. Följ puls, blodtryck, diures.

Behandling

Behandla underliggande tillstånd: GI-förluster, feber, hyperglykemi, hyperkalcemi och hypokalemi. Sätt ut läkemedel (laxantia, diuretika, litium).

Vätsketillförsel och korrigering av hypernatremin

Grav hypovolemi med chockbild, ge inf NaCl 9 mg/ml 1000-2000 ml under 1-2 timmar. Fortsatt korrigering enligt punkt 2 nedan.

 1. Akut uppkommen hypernatremi (<1 dygn) bör korrigeras relativt snabbt, ca 1 mmol/l per timme. Ge vatten po. Inf Glukos 50 mg/ml (utan elektrolyttillsats), 2000 ml på 6-8 timmar.
 2. Kronisk hypernatremi ska korrigeras långsamt, max 10 mmol/l per 24 tim. Om möjligt ge vatten oralt, eventuellt via v-slang. Vid mycket höga P-Na (>170 mmol/l) kan man starta med inf 1000 ml NaCl, 9 mg/ml. Alternativt ges Ringeracetat. Om dålig effekt eller endast långsamt sjunkande P-Na ge inf Glukos 50 mg/ml med tillsats av Addex-Natriumklorid 20-80 mmol/l. Ju mer natrium i lösningen desto långsammare korrigering.

Senast ändrad