Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypokalcemi

Bakgrund

Calciumkoncentrationen i kroppen är noga reglerad framför allt via paratyreoideahormon och vitamin D. Balansen påverkas av magnesium och fosfat.

Definition

Nedre referensvärde, 1,15 mmol/l. Symtom uppkommer ofta först vid värden <1,0 mmol/l.

Orsaker

Calciumförluster från cirkulationen: Akut pankreatit, alkalos (hyperventilation), rabdomyolys (första dagarna), sepsis, malignitet med osteoblastiska metastaser, fosforsyraförgiftning.

Nedsatt resorption/ökad förlust av calcium – högt PTH (sekundär hyperparatyreoidism eller PTH-resistens): D-vitaminbrist/-resistens. Pseudohypoparatyreoidism. Kronisk njursvikt. Pankreasresektion, tarm-resektion (”small bowel syndrome”).

Påverkan på paratyreoidea – lågt PTH (hypoparatyreoidism): Paratyreoideakirurgi (”hungry bone syndrome”), paratyreoideaskador. Tyreoideakirurgi. Infiltrativa processer i tyreoidea.

Läkemedel: Bisfosfonater, calcitonin, citrat (transfusion), EDTA, fenytoin, fosfat, foscarnet m fl.

Klinisk bild

Hos svårt sjuk patient är det ofta svårt att urskilja hypokalcemitecken.

Typiskt är neuromuskulära symtom: Parestesier, tetani, spontana muskelspasmer, laryngo- och bronkospasm.

I sällsynta fall: Arytmier, hjärtsvikt, hypotoni. Förlängd QT-tid på EKG.

Symtom vid kronisk calcium- eller fosfatbrist: Trötthet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, torr hy, håravfall, dåliga naglar, proximal muskelsvaghet. Patienter med njursvikt tolererar ofta hypokalcemi utan tydliga symtom.

Utredning

Blodprover: Joniserat calcium (blodgasanalys ger i regel svar även på detta). PTH. Blod-, elektrolytstatus. Fosfat, magnesium, ALP, amylas.

Hypomagnesemi kan ge högt eller sänkt PTH. Förhöjda fosfatvärden ses vid njursvikt, rabdomyolys, hypoparatyreoidism eller pseudohypoparatyreoidism.

Chvosteks tecken. Ryckningar i ansiktet vid perkussion över n facialis framför örat.

EKG: Förlängd QT-tid. Arytmiövervakning.

Behandling

Akut hypokalcemi (joniserat calcium oftast <0,8 mmol/l)

Symtomatiska patienter, klar behandlingsindikation. Låga värden hos medvetslös patient bör också behandlas. Försiktighet vid njursvikt och hyperfosfatemi.

  1. Inj Calciumglukonat 10 % (licenspreparat) 10–20 ml iv under 10–20 min. Upprepa en gång om joniserat calcium <0,8 mmol/l. Arytmiövervakning. Försiktighet vid digitalisbehandling och njursvikt, se FASS.
  2. Vid kvarstående hypokalcemi, joniserat calcium <1,0 mmol/l överväg infusionsbehandling.
  3. Vid misstänkt eller påvisad magnesiumbrist, ge magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 20–40 mmol/dygn i separat infusion.

Lindrigare akut hypokalcemi

Tuggtabl calciumkarbonat (Kalcidon) 250 mg 1–2 x 3–4 po. Tabl magnesium-hydroxid (Emgesan) 250 mg, 1 x 1–2 vb. Mjölk per os.

Kronisk hypokalcemi – njursvikt

Aktivt D-vitamin. Initialdos tabl Etalfa 0,25 µg x 1. Vid hyperfosfatemi och dialys, överväg fosfatbindare.

ICD-kod: Beroende på underliggande orsak.

Senast ändrad 2019-06-18