Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypokalemi

Definition

Symtom kan uppträda redan vid måttligt sänkt plasmakalium (<3,0 mmol/l). Vid kronisk hypokalemi leder ett deficit på 300–400 mmol kaliumjoner till en sänkning av P-Kalium med ca 1 mmol/l. Dygnsbehovet skattas till 40–80 mmol per dygn.

Orsaker

Diarré och kräkningar. Alkoholism, malnutrition. Akuta skedet vid svåra sjukdomstillstånd, t ex hjärtinfarkt. Primär eller sekundär aldosteronism. Lakritsintag. Glukostillförsel. Läkemedel: Diuretika, beta-2-stimulerare, theofyllin, steroider, insulin m fl. Familjär periodisk paralys, är sällsynt och kräver försiktigare kaliumbehandling. Mb Barter, defekt i njuren som leder till kronisk hypokalemi. Uttalad hypotermi leder till hypokalemi.

Klinisk bild

Muskelsvaghet, trötthet, parestesier, tarmparalys, förlamning och tetani. Alkalos. Hjärtarytmier. EKG-förändringar: ST-sänkning, T-vågs­förändring, U-våg och lång QT-tid.

Utredning

Blodprover: Elektrolyt-, syra-basstatus. Glukos. P-Magnesium vid svår hypokalemi.

Behandling

Överväg EKG-övervakning om P-Kalium <2,5 mmol/l.

  1. Sätt ut tiazider och furosemid.
  2. Kaliumklorid per os. Lätt-måttlig hypokalemi utan symtom, ordinera ca 80 mmol kaliumklorid per dag (tabl Kaleorid 750 mg, 2–3 x 3–4). Undvik kaliumcitratlösning (Kajos), som inte innehåller kloridjoner. Kaliumdosen minskas långsamt under 3–5 dagar.
  3. Kaliumklorid iv. Om symtom och/eller måttlig-uttalad hypokalemi. Ge inf Addex-Kaliumklorid 40(–60) mmol som tillsats till NaCl 9 mg/ml, 1 000 ml. Maximalt ges 10 mmol KCl/timme i perifer nål. Lösningen är kärlretande. Glukosinfusion sänker kalium och ska undvikas. Addex-Kalium (kaliumfosfat) används vid tillstånd med hypofosfatemi, t ex under senare fasen av ketoacidos. Kaliumklorid iv kan kombineras med kaliumklorid po. Försiktighet med hög kaliumtillförsel vid GFR under ca 30 ml/min.
  4. Magnesium. Vid hypokalemi föreligger ofta även magnesiumbrist, vilken kan förvärra symtomen och försvåra behandlingen.
    • Vid hjärtarytmi ges inf magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 10 mmol under 10 min.
    • Så länge infusionsbehandling pågår ges 10–20 mmol magnesium dagligen även vid normalt P-Magnesium. Vid uttalad hypokalemi och särskilt om orsaken är diuretikabehandling eller malnutrition, ges fortsatt under flera dagar tabl magnesiumhydroxid (Emgesan) 250 mg x 2.

ICD-kod: Hypokalemi E87.6

Senast ändrad 2019-06-18

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se