Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metabolisk acidos

Vätejonkoncentrationen i vävnaderna är noga reglerad (pH 7,35–7,45).

Utredning

Syra-basstatus. Många apparater mäter samtidigt laktat.

Blodprover: Elektrolytstatus, urea, leverstatus. I oklara fall: Osmolalitet, etanol, metanol och etylenglykol. U-Calciumoxalatkristaller vid misstanke om etylenglykolintoxikation. Salicylat m fl läkemedelsanalyser vb. U-Ketoner eller B-Ketoner.

Diagnos

Blandformer är vanliga.

Laktatacidos

Laktathalten i plasma är normalt under 1 mmol/l. Vid laktatacidos är P‑Laktat >4 mmol/l. En ökning av P-Laktat kan orsakas av flera mekanismer. Korrigering av laktatacidos med buffert iv är kontroversiell och bör ej utföras rutinmässigt.

 • Generell allvarlig cirkulationsstörning med hypoxi eller ischemi i vävnaderna, t ex lungödem, kardiogen chock, sepsis och tillstånd efter hjärt-lungräddning. Laktatnivåerna är vanligen 3–15 mmol/l. Det finns ett samband mellan höga laktatnivåer och dålig prognos för denna grupp. Behandling: Åtgärda underliggande orsak till hypoxi och cirkulationsstörning. Ge oxygen och ofta även inotropa medel.
 • Blockering av syretransport i blodet (kolmonoxidförgiftning, methemoglobinemi och andra hemoglobinopatier) eller intracellulärt (cyanidförgiftning). Intracellulärt metabolt block (metformin, sepsis). Behandling: 100 % oxygen vid CO- och cyanidförgiftning. Specifika åtgärder vid cyanidförgiftning. Dialys vid metformin­inducerad laktatacidos.
 • Mycket lågt syreinnehåll i artärblod på grund av uttalad anemi eller låg syre­mättnad (SaO2 <50 %; PO2 <4 kPa). Detta är en ovanlig orsak till laktatacidos. Behandling: 50(–100) % oxygen, blodtransfusion.
 • Lokal cirkulationsstörning omfattande större kärlområde, t ex mesenterial­kärlsocklusion eller stopp i bencirkulationen. Sällan värden över 10 mmol/l. Behandling: Kärlkirurgi.
 • Plötsligt ökad laktatproduktion, t ex efter kraftig kroppsansträngning eller efter ett generellt krampanfall. Behandling: Ingen åtgärd.
 • Leverskada med reducerad metabolisering av laktat. Om cirkulationen i övrigt är intakt ses laktat omkring 3–5 mmol/l. Sepsis ger övergående häm­ning av levermetabolismen. Behandling: Åtgärder mot leversvikt mm.
 • Thiaminbrist
 • Hematologisk malignitet
 • Felaktig provhantering.

Ketoacidos

 • Diabetesketoacidos. Högt P-Glukos. B-Ketoner >3 mmol/l. U-Ketoner +++. Behandling: Se Diabetesketoacidos.
 • Svältketoacidos. Kan även utlösas av kraftiga kräkningar. Mild ketoacidos. Normalt eller lågt P-Glukos. Behandling: Näring, vätska, eventuellt inj vitamin-B1 50 mg/ml 2 ml iv under 1–2 dagar.
 • Alkoholketoacidos kan uppträda hos kroniska alkoholister något-några dygn efter avslutande av alkoholdebauche. U‑Ketoner + eller ++ (framförallt bildas ß-hydroxybutyrat som ej ger maximalt utslag på urinstickan). P-Glukos är normalt eller lågt. Behandling: Inj vitamin-B1 i profylaxdos. Näring + vätska.

Njurinsufficiens

Reducerad utsöndring av vätejoner, fosfat, sulfat mm. Acidos kan utvecklas vid P-Kreatinin >250 µmol/l eller P-Urea >25 mmol/l. Behandling: Natriumbikarbonat iv och/eller dialys.

Renal tubulär acidos

Särskild metabolisk rubbning i njuren med nedsatt förmåga att utsöndra vätejoner.

Förgiftningar, se separata vårdprogram

Etylenglykol, metanol, salicylsyra. Alla förgiftningar som allvarligt kan störa cirkulationen eller leverfunktionen kan ge acidos. Exempel på preparat: Paracetamol, järn, nitroprussid, hjärtläkemedel, theofyllin, TCA m fl.

Förlust av alkali

Diarré, stomi eller galldränage. Bikarbonatförluster via njurarna. Hyperkloremi.

Tillförsel av syror

Ammoniumklorid eller surgörande medel har använts vid behandling av alkalos! Accidentellt intag av syror.

Medfödda metabola syndrom

Medfödda sjukdomar med acidostendens på grund av metabola rubbningar. Dessa patienter diagnosticeras i regel i spädbarnsåldern.

ICD-kod: Metabolisk acidos E87.2

Senast ändrad 2019-06-18