Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diabetes – handläggning vid fasta eller inför operation

Vätskebehandling vid fasta eller inför operation

Vid P-Glukos ≥10 mmol/l ge inf Ringer-Acetat 1000 ml på 6-12 tim. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol.

Vid P-Glukos <10 mmol/l ge inf Glukos 50 mg/ml buffrad (Na 70 mmol, Cl 45 mmol). Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol. Alternativt Glukos 50 mg/ml, 1000 ml + Addex-Natriumklorid 80 mmol. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0-20(-40) mmol.

Överväg näring via magslang eller TPN för patienter med fasta mer än 2-3 dygn beroende tidigare nutritionsstatus.

Insulinbehandling vid fasta/kirurgi

Korrigera P-Glukos >12 mmol/l med Novorapid.

Följ P-Glukos 6-12 gånger per dygn.

  • Diabetes typ 2: Orala antidiabetika sätts ut tillfälligt, Ge halva normaldosen långverkande insulin. Novorapid vid blodsocker >12 mmol/l.
  • Diabetes typ 1: Ge 80-100 % av långverkande insulin, Eventuellt ges kortverkande insulin vid behov. Kontakta eventuellt endokrinolog. Mät blodketoner vid blodsocker >15 mmol/l och alltid vid insulinpump-dysfunktion.
  • Insulininfusion är ett alternativ både vid diabetes typ 1 och 2.
  • Insulinpump: Om patienten läggs in på grund av förvirring eller höga/låga sockernivåer ska pumpen stängas av. Vid kirurgi med duration 1-2 timmar kan pumpen fortgå. Om pumpen stängs av ska basalinsulin ges cirka 30 minuter innan avstängning. Överväg insulininfusion. Kontakta endokrinolog.

Översikt diabetes läkemedel

Långverkande insulin: Vid fasta ges i grova mått 50 % av normaldosen vid diabetes mellitus typ 2 och 80-100 % vid typ 1, se ovan.

Sulfonylurea (glibenklamid, glipizid, glimepirid): Risk för hypoglykemi. Läkemedlet ges endast vid normalt födointag (en gång per dag). Utsättning vid hypoglykemi eller GFR <45 ml/min.

Meglitinid (repaglinid): Ges till måltiderna vid normalt födointag. Kan ge hypoglykemi. Ska användas med försiktighet vid njursvikt.

För samtliga nedanstående medel gäller att de inte ger hypoglykemi vid monoterapi.

Metformin: Sätts ut vid njursvikt (GFR <30 ml/min) eller tillfälligt vid akut sjukdom på grund av risk för laktacidos.

GLP-1 agonist (dulaglutide, exenatid, liraglutide, lixisenatide): Sätts ut vid njursvikt (GFR <30 ml/min), svår leversvikt eller pankreatit.

SGLT2-hämmare (dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin): Kan ge diabetesketoacidos med relativt låga blodsockernivåer. Sätts ut vid GFR <45 ml/min). Sätts ut tillfälligt vid akut sjukdom på grund av risk för ketoacidos.

Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (-gliptin): Se FASS för dosereducering vid njursvikt. Sätts ut vid leversvikt eller pankreatit.

Alfa-glukosidashämmare (akarbos): Kan ge leverskada.

Glitazoner (pioglitazon): Risk för vätskeretention och hjärtsvikt. Kan ge leverskada. Används ej vid hjärt- eller leversvikt.

Senast ändrad