Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diabetes – handläggning vid fasta eller inför operation

Vätskebehandling vid fasta eller inför operation

Vid P-Glukos ≥10 mmol/l ge inf Ringer-Acetat 1 000 ml på 6–12 tim. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0–20(–40) mmol.

Vid P-Glukos <10 mmol/l ge inf Glukos 50 mg/ml buffrad (Na 70 mmol, Cl 45 mmol). Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0–20(–40) mmol. Alternativt Glukos 50 mg/ml, 1 000 ml + Addex-Natriumklorid 80 mmol. Tillsätt Addex-Kaliumklorid efter behov, 0–20(–40) mmol.

Överväg näring via magslang eller TPN för patienter med fasta mer än 2–3 dygn beroende tidigare nutritionsstatus.

Insulinbehandling vid fasta/kirurgi

Korrigera P-Glukos >12 mmol/l med Novorapid.

Följ P-Glukos 6–12 gånger per dygn.

  • Diabetes typ 2: Orala antidiabetika sätts ut tillfälligt, Ge halva normaldosen långverkande insulin. Novorapid vid blodsocker >12 mmol/l.
  • Diabetes typ 1: Ge 80–100 % av långverkande insulin, Eventuellt ges kortverkande insulin vid behov. Kontakta eventuellt endokrinolog. Mät blodketoner vid blodsocker >15 mmol/l och alltid vid insulinpump-dysfunktion.
  • Insulininfusion är ett alternativ både vid diabetes typ 1 och 2.
  • Insulinpump: Om patienten läggs in på grund av förvirring eller höga/låga sockernivåer ska pumpen stängas av. Vid kirurgi med duration 1–2 timmar kan pumpen fortgå. Om pumpen stängs av ska basalinsulin ges cirka 30 minuter innan avstängning. Överväg insulininfusion. Kontakta endokrinolog.

Översikt diabetes läkemedel

Långverkande insulin: Vid fasta ges i grova mått 50 % av normaldosen vid diabetes mellitus typ 2 och 80-100 % vid typ 1, se ovan.

Sulfonylurea (glibenklamid, glipizid, glimepirid): Risk för hypoglykemi. Läkemedlet ges endast vid normalt födointag (en gång per dag). Utsättning vid hypoglykemi eller GFR <45 ml/min.

Meglitinid (repaglinid): Kontrollera att dosen ges till måltiderna vid normalt födointag. Kan ge hypoglykemi. Ska användas med försiktighet vid njursvikt.

För samtliga nedanstående medel gäller att de inte ger hypoglykemi vid monoterapi.

Metformin: Sätts ut vid njursvikt (GFR <30 ml/min) eller tillfälligt vid akut sjukdom på grund av risk för laktacidos.

Alfa-glukosidashämmare (akarbos): Kan ge leverskada.

Tiazolidinedion (pioglitazon): Risk för vätskeretention och hjärtsvikt. Kan ge leverskada. Används ej vid leversvikt.

Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (-gliptin): Se FASS för dosereducering vid njursvikt. Sätts ut vid leversvikt eller pankreatit.

GLP-1 agonist (dulaglutide, exenatid, liraglutide, lixisenatide): Sätts ut vid njursvikt (GFR <30 ml/min), svår leversvikt eller pankreatit.

SGLT2 hämmare (dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin): Kan ge diabetesketoacidos med relativt låga blodsockernivåer. Sätts ut vid GFR <45 ml/min). Sätts ut tillfälligt vid akut sjukdom på grund av risk för ketoacidos.

Senast ändrad 2019-06-18