Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diabetes – hyperglykemi

Definition

Slumpmässigt P-Glukos (ej fastevärde) >11,1 mmol/l bör föranleda utredning för diabetes mellitus i lugnare skede, t ex i öppenvård.

Klinisk bild

För att bedöma sjukdomstillståndets svårighetsgrad fokusera på allmänpåverkan, medvetandesänkning, sjukdomskänsla, trötthet, vikt-reduktion och hur snabbt symtomen utvecklats! Tecken på dehydrering och acidos bör alltid graderas.

Utredning

P-Glukos, HbA1c, blod- och elektrolytstatus, CRP, urinsticka, eventuellt B-Ketoner och blodgas. Tänk på svältketonuri, som är resultat av fasta/svält under minst 1-2 dygn och som kan drabba även diabetiker.

Behandling och handläggning

Öppen vård

Opåverkad patient med blodketoner ≤1 mmol/l och med P-Glukos ≤20-25 mmol/l kan handläggas polikliniskt. Nyupptäckt diabetes motiverar snabb kontakt med diabetesdagvård eller primärvårdsmottagning. Rekommendera minskat intag av snabba kolhydrater och ökat vätskeintag 2-3 l/dygn. Gravid kvinna ska skötas av specialist.

Inläggning

  • Misstänkt nydebuterad diabetes mellitus typ 1 läggs in.
  • P-Glukos >20-25 mmol/l, intorkning, njurpåverkan, kaliumrubbningar, infektion, ketonemi stöder inläggningsbeslut.
  • Normalt syra-basbalans eller lätt acidos (pH >7,3) behandlas i första hand med oral hydrering, i andra hand med NaCl/Ringeracetat iv. Kom ihåg att insulin sänker kalium.
  • Insulinschema enligt nedan eller lokalt vårdprogram.
  • Nytt blodsocker tidigast efter 1-2 timmar (då direktverkande insulinanalog använts). Gör då en bedömning om dosjustering. Tänk på att högt blodsocker ökar insulinresistensen!
Rityta 1P-Glukos med snabbmetodSnabbinsulin (enheter) (justering efter klinisk effekt)(mmol/l)Vikt <70 kgVikt 70-90 kgVikt >90 kg10,0 11,923412,0 15,934616,0 17,946818,0 6-88-1212-14

Kontroll av P-Glukos var 4:e tim med insulindosering enligt schemat ovan. Doserna kan höjas eller sänkas med hänsyn till omständligheterna och blodsockrets utveckling. Patienter med insulinresistens på grund av bukfetma, kortisonbehandling, infektion, feber, immobilisering, nyligen genomgången operation behöver de högre doserna.

Riktlinjer för fortsatt behandling av diabetes typ 2

Opåverkad patient ges kostråd, uppföljning via primärvården. I akutskedet krävs inte perorala blodsockersänkande mediciner.

ICD-koder: Diabetes mellitus E10-E14; Hyperglykemi R73.9

Senast ändrad