Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diabeteskoma – hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom

Klinisk bild

Hyperosmolärt hyperglykemiskt tillstånd förekommer oftast hos en äldre patient med typ 2 diabetes och vätskebrist. Patienten har sänkt medvetandegrad och uttalad dehydrering. Koma är ovanligt och oftast associerat med en S-Osmolalitet >340 mosm/kg.

Utlöses av t ex infektioner, stroke, ileus, kirurgi med flera tillstånd och dessa kan dominera den kliniska bilden. Slarv med mediciner förekommer som utlösande faktor liksom läkemedel, t ex tiazider/kaliumbrist, steroider, betablockad, neuroleptika och HIV-mediciner. Diabetes mellitus typ 2 kan debutera med hyperosmolärt syndrom.

  • pH >7,30 och standard bikarbonat >15 mmol/l.
  • Blodketoner <3 mmol/l.
  • P-Glukos >30 mmol/l.
  • P-Osmolalitet >320 mosm/kg.

Förhöjt natriumvärde och urea är vanligt liksom hypokalemi.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, leverstatus, S-Osmolalitet, fosfat, magnesium, blodgas, laktat, CRP. B-Ketoner (patientnära apparat).

  • P-Glukos initialt varje-varannan timme, kan senare glesas ut.
  • P-Natrium och P-Kalium var 2-4:e timme initialt, S-Osmolalitet 12 och 24 tim.
  • EKG, lungröntgen, infarktmarkörer. Överväg DT-hjärna vid utebliven förbättring av medvetandegrad.

Behandling

Patienten bör vårdas på IVA eller intermediärvårdsavdelning på grund av hög mortalitet. Alternativt diabetesavdelning. Regelbunden kontroll av vitalparametrar och medvetandegrad.

Vätsketillförsel: Som vid svår DKA, se detta avsnitt ovan.

Kalium: Insulininfusion sänker kalium. Målvärde 4-5 mmol/l.

Första timmarna ges kalium som vid DKA, därefter individuell bedömning.

Insulin: Startas med 0,05 E/kg/h om B-Ketoner är >1,0 mmol/l.

Om B-Ketoner är <1,0 mmol/l påbörjas insulininfusion med hastigheten 0,05 E/kg/h först när P-Glukos slutar sjunka med vätskebehandling.

  • Målsättning för sänkning av P-Glukos är 1-3 mmol/l/h. Snabb sänkning av P-Glukos (>3 mmol/l per tim) innebär risk för hjärnödem om hyperglykemin varat >48 tim.

Övrig behandling: LMH i profylaxdos till alla.

KAD vid medvetandesänkning - målsättning diures: 0,5 ml/kg/h.

ICD-kod: E11.0B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolärt koma, E11.1B

Senast ändrad