Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Myxödemkoma

Definition

Sällsynt komplikation till långvarig hypotyreoidism.

Orsaker

  • Se avsnitt om hypotyreos. Utlösande faktorer kan vara infektion, bristande föjsamhet till Levaxinbehandling, utsättning av Levaxin, cerebrovaskulär sjukdom, hjärt­insufficiens, operation, gastrointestinal blödning, kyla, behandling med sederande droger särskilt opioider. Amiodaron- eller litiumbehandling.

Klinisk bild

Se avsnitt om hypotyreos. Dessutom sänkt medvetandegrad, hypotermi, hypotension, bradykardi, hyponatremi, hypoglykemi och hypoventilation. I allvarliga fall nedsatt EF men svår hjärtsvikt är ovanligt hos hjärtfriska patienter. Pretibiala ödem, perikardvätska och pleuravätska förekommer. Små QRS-utslag (low voltage) och flacka T-vågor på EKG.

Utredning

Blodprover: TSH, fritt T4, fritt T3 och TPO-antikroppsanalys. Blod-, elektrolyt-, koagulations- och leverstatus, CRP, glukos, CK, blodgas, kortisol + eventuellt ACTH. Odlingar vid behov. EKG. Se även utredning under hypotyreos.

Behandling

  • Ofta intensivvård någon gång även med andningsunderstöd. Nedsatt andningsdrive leder till risk för kolsyrenarkos vid syrgasbehandling. Diskutera behandling med specialist.
  • EKG- och blodtrycksövervakning. Överväg trombosprofylax.
  • Inj hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg iv, därefter 300 mg per dygn som infusion alternativt 100 mg x 3 i två dygn sedan uttrappning om kortisolsvikt uteslutits.
  • L-thyroxin (slang) 300–500 µg (4–5 µg/kg) alternativt inj thyroxin 250 µg ( x 2 iv första dygnet. Vid hög ålder och hjärtsvikt mer försiktig dosering. Inga säkra fördelar med iv kontra po administration.
  • Överväg tabl thyroxin efter cirka 1 vecka, initial dos 50 (25) µg x 1 med dosökning efter 4–8 veckor.
  • Hypotermi behandlas med långsam uppvärmning. Snabb uppvärmning kan medföra kärldilatation och blodtrycksfall.
  • Risk för övervätskning och läkemedelsbiverkningar på grund av långsam läkemedelsmetabolism. Minimera övriga läkemedel.
  • Nedsatt trombocytfunktion förekommer och kan svara på desmopressin (Octostim).
  • Antibiotika bör ges vid misstänkt infektion.

ICD-koder: Hypotyreos, ospec E03.9; Hashimotos tyreodit E06.3

Senast ändrad 2019-09-10

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se