Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Myxödemkoma

Definition

Sällsynt komplikation till långvarig hypotyreoidism.

Orsaker

Se avsnitt om hypotyreos. Utlösande faktorer kan vara infektion, bristande föjsamhet till Levaxinbehandling, utsättning av Levaxin, cerebrovaskulär sjukdom, hjärt­insufficiens, operation, gastrointestinal blödning, kyla, behandling med sederande droger särskilt opioider. Amiodaron- eller litiumbehandling.

Klinisk bild

Se avsnitt om hypotyreos. Dessutom sänkt medvetandegrad, hypotermi, hypotension, bradykardi, hyponatremi, hypoglykemi och hypoventilation. I allvarliga fall nedsatt EF men svår hjärtsvikt är ovanligt hos hjärtfriska patienter. Pretibiala ödem, perikardvätska och pleuravätska förekommer. Små QRS-utslag (low voltage) och flacka T-vågor på EKG.

Utredning

Blodprover: TSH, fritt T4, fritt T3 och TPO-antikroppsanalys. Blod-, elektrolyt-, koagulations- och leverstatus, CRP, glukos, CK, blodgas, kortisol + eventuellt ACTH. Odlingar vid behov. EKG. Se även utredning under hypotyreos.

Behandling

  • Ofta intensivvård. Någon gång även med andningsunderstöd. Nedsatt andningsdrive leder till risk för kolsyrenarkos vid syrgasbehandling. Diskutera behandling med specialist.
  • EKG- och blodtrycksövervakning. Överväg trombosprofylax.
  • Inj hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg iv, därefter 300 mg per dygn som infusion alternativt 100 mg x 3 i två dygn sedan uttrappning om kortisolsvikt uteslutits.
  • L-thyroxin (slang) 300-500 µg (4-5 µg/kg) alternativt inj thyroxin 250 µg x 2 iv första dygnet. Vid hög ålder och hjärtsvikt mer försiktig dosering. Inga säkra fördelar med iv kontra po administration.
  • Överväg tabl thyroxin efter cirka 1 vecka, initial dos 50 (25) µg x 1 med dosökning efter 4-8 veckor.
  • Hypotermi behandlas med långsam uppvärmning. Snabb uppvärmning kan medföra kärldilatation och blodtrycksfall.
  • Risk för övervätskning och läkemedelsbiverkningar på grund av långsam läkemedelsmetabolism. Minimera övriga läkemedel.
  • Nedsatt trombocytfunktion förekommer och kan svara på desmopressin (Octostim).
  • Antibiotika bör ges vid misstänkt infektion.

ICD-koder: Hypotyreos, ospec E03.9; Hashimotos tyreodit E06.3

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin