Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tyreotoxisk kris

Livshotande tillstånd som kan utlösas av infektion, annan akut åkomma, operation, radiojodbehand­ling och trauma.

Klinisk bild

Tyreotoxisk kris är ett ovanligt tillstånd med allvarlig försämring av hypertyreos med tillkomst av allmänpåverkan och uttalade tyreotoxiska symtom. Kardinalsymtom är:

 • Feber: Vanligen >38,5, ofta >40 grader.
 • Kardiovaskulära symtom: Takykardi (frekvens kan vara >140), förmaksflimmer, hjärtsvikt, angina pectoris. Blodtrycksfall/chock.
 • Gastrointestinala: Buksmärta, illamående, kräkningar, diarré.
 • CNS-påverkan: Tremor, rastlöshet, motorisk oro, sömnstörningar, delirium. Koma i uttalade fall.
 • Tyreoidea och ögon: Eventuellt förstorad tyreoidea. Exoftalmus?

Utredning

Diagnosen ställs fram för allt kliniskt. Det finns inga bra kriterier för diagnossättning. Blodprov med akutsvar av TSH, fritt T4 och T3. De kliniska symtomen korrelerar inte alltid med nivåerna av fritt T4.

Blod-, lever-, elektrolytstatus, calcium, CRP, glukos. Urinstatus/testremsa. Odlingar och lungröntgen vid infektionsmisstanke. EKG. TRAK och TPO-antikroppar kan tas senare.

Behandling

Vid tecken på tyreotoxisk kris ska patienten läggas in på IVA/MIVA.

  • Betablockare: Tabl propranolol, vanligen 60-80 mg x 4-6. Alternativt inj esmolol med laddningsdos på 250-500 µg/kg, sedan inf 50-100 µg/kg/min. Inj metoprolol är mindre attraktivt men kan ges 1 mg/ml, 5+5(+5) ml iv beroende på kliniskt svar. Eftersträva pulssänkning till ca 90/min. Betablockare ges tills patienten är eutyroid. Tabl diltiazem 120-240 mg x 1 är ett alternativ om betablockad inte kan ges.
  • Tyreostatika: Tabl propylthiouracil 200 mg x 6 (hämmar hormonsyntesen och minskar konverteringen av T4 till T3). Alternativt tabl tiamazole 20 mg x 4-6 po.
  • Steroider: Inj hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg, helst infusion med 300 mg/dygn alternativt 100 mg x 3 iv, minskas under första veckan. Hämmar frisättning + T4- → T3-konversionen perifert.
  • Tabl/mixt loperamid 2 mg x 2-6 kan ges mot lös avföring och ökar därmed absorptionen av tyreostatika. Eventuellt via magslang.
  • Kolestyramin 4 g x 4 kan prövas. Förhindrar upptag av tyreoideahormon via enterohepatisk cirkulation.
  • Behandla utlösande infektion.
  • Vid dehydrering: Nutrition och vätskebehandling: Inf Glukos 50 mg/ml, 1000 ml x 2 med elektrolyter. Högt kaloriintag eftersträvas.
  • Vid hjärtsvikt och övervätskning ges istället diuretika.
  • Jodlösning/Lugols lösning kan övervägas (ordination av endokrinolog).
  • Plasmaferes kan övervägas vid kraftig cirkulationspåverkan.
  • Följ och korrigera elektrolyt- och syrabasbalans.

  ICD-koder: E05.5

  Senast ändrad

  Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

  Akut internmedicin