Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digitalis

Definition

Akut stor överdos i suicidsyfte är ovanlig. Förgiftningen är livshotande.

Kronisk förgiftning vid digitalisterapi är vanligare, oftast lindrigare och hypokalemi, hypotyreos eller njurinsufficiens kan vara bidragande.

Utredning

De individuella variationerna är stora vad beträffar toxisk dos och toxisk plasmakoncentration.

Klinisk bild

Den toxiska effekten av olika hjärtglykosider är likartad och potentieras av hypokalemi, hypomagnesemi och troligen av hyperkalcemi. Symtom:

  • Gastrointestinala: Illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning, tarmblödning.
  • Neurologiska: Trötthet, yrsel, dimsyn, gulgrönseende, omtöckning, hallucinationer, kramper i sällsynta fall.
  • Kardiella: Alla typer av arytmier, hos hjärtfriska framför allt bradyarytmier.
  • Metabola: Hyperkalemi är typiskt vid akut svår förgiftning och återspeglar allvarlighetsgraden.

Behandling

Ventrikelsköljning samt tillförsel av 50 g kol via magslang på vid indikation vid akut överdosering. Upprepad koltillförsel kan vara indicerad, även vid kronisk överdosering (12,5 g varannan timme).

Korrigera elektrolytrubbningar

  • Vid hypokalemi – ge inf NaCl 9 mg/ml, 1 000 ml med 40–60 mmol kaliumklorid på 4 timmar. Lättare grader av hypokalemi kan behandlas med Kaleorid po. Följ P-Kalium.
  • Vid hyperkalemi – sänk plasmakalium (glukos-insulin, acidos­korrig­ering. Calcium iv, kan övervägas vid livshotande hyperkalemi och ingen tillgång till antidot.
  • Vid hypomagnesemi (P-Magnesium <0,7 mmol/l) – ge inf NaCl 9 mg/ml, 1 000 ml med 40 mmol magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) på 8 timmar. Vid normalt P-Magnesium och förgiftningssymtom (arytmier) ges magnesiumsulfat på samma sätt.

Arytmibehandling

Behandla endast symtomgivande arytmier! Vid bradykardi och AV-block i första hand atropin. Isoprenalininfusion bör undvikas, ge antidot. Pacemaker på vid indikation om antidot (se nedan) av något skäl ej kan ges. Ventrikulära pulsgivande arytmier behandlas i första hand med magnesiuminfusion. Elektrokonvertering/defibrillering utförs endast på vital­in­dikation!

Vid hjärtstopp bör HLR ges under längre tid, extrakorporal cirkulation bör övervägas.

Antidotbehandling

Effektiv antidot, "DigiFab" (licenspreparat), bäst effekt på akut förgiftning. Diskutera gärna med Giftinformationscentralen. Indicerat vid livshotande arytmier (både taky och brady), hjärtsvikt, chock, utveckling av hyperkalemi (>5 mmol/l), progredierande CNS-symtom. Underliggande hjärtsjukdom stärker indikationen. Kalium sjunker snabbt vid tillförsel av antidot.

Vid livshotande cirkulationspåverkan

Ge 160 mg (4 ampuller) DigiFab som infusion över 5 min. Därefter 160 mg som infusion under 1 tim följt av infusion 160 mg under 7 tim. Vid digitalisberoende symtomatologi kan en klar klinisk förbättring förväntas inom 10–30 min.

Vid övriga indikationer

Ge 160 mg under 30 min följt av infusion 160 mg under 7 tim.

Vid kronisk förgiftning

40–120 mg oftast tillräcklig totaldos. Börja med 40 mg, vid uteblivet svar upprepas dosen efter 1 timme.

Om digitalisdosen eller koncentrationen är känd

  1. En ampull, 40 mg immunglobulin fragment, anses binda 0,5 mg digoxin. 100 tabletter digoxin à 0,25 mg kräver således 40 ampuller för full reversering om biotillgängligheten är 0,8.
  2. Dosering baserad på steady-state koncentration av P-Digoxin. Exempel: P-Digoxin= 10 nmol/l (8 ng/ml), patientens vikt= 70 kg; kräver 6 ampuller. Dosen ökar/minskar proportionellt mot vikt och koncentration.

OBS! P-Digoxin, koncentrationsbestämning efter tillförsel av digitalis-antikroppar visar falskt, ofta kraftigt förhöjt, värde.

Senast ändrad 2019-06-19