Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorokinfosfat

Överdos hos vuxna med 20–25 tabl klorokinfosfat à 250 mg medför en potentiellt dödlig förgiftning även om adekvata intensivvårdsåtgärder insätts snabbt. Hjärttoxicitet är huvudrisken vid akut överdos.

Indikationerna för klorokinfosfat är främst profylax och behandling av malaria samt behandling av reumatoid artrit.

Farmakokinetik

Klorokin absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås efter 3–6 timmar. Proteinbindningsgraden är ca 50 %. Klorokin utsöndras huvudsakligen via njurarna. Halveringstiden är lång, 3–5 dygn under pågående medicinering och vid normal njurfunktion.

Klinisk bild

Symtomen kan komma mycket snabbt (minuter-timmar).

I lindrigare fall: Huvudvärk, yrsel, synrubbningar, tinnitus, excitation, illamående, kräkningar.

I allvarligare fall: Somnolens, koma, kramper (som även kan debutera sent), andningsdepression och maligna arytmier. EKG visar typiskt breddökade QRS-komplex. Allvarliga arytmier kan kvarstå i flera dygn. Svår hypokalemi, hypokalcemi, hypoglykemi, metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

  1. Kol ges snarast. Ventrikelsköljning och tillförsel av ytterligare en dos 50 g kol.
  2. Vid stor överdos (>6,5 g klorokinfosfat hos vuxen). Patienten sövs och kopplas till ventilator profylaktiskt. Inf adrenalin startas med dosen 0,25 μg/kg/min och doseras sedan efter systoliska blodtrycket som bör ligga mellan 100–140 mmHg. Inf diazepam 5 mg/ml, bolusdos 2 mg/kg (eller midazolam 1 mg/kg) under 30 min. Därefter diazepam 2 mg/kg/24 tim i 1–2 dygn (eller midazolam 1 mg/kg/24 tim). Hjärtfrekvens bör hållas över 90/min.
  3. Om breddökade QRS-komplex, >0,11 s, så starta inf Natrium­bikarbonat 50 mg/ml, 200 ml under 10–15 min. Efter blodgas­kontroll kan man ge ytterligare 100 ml. Eftersträva BE= +5 mmol/l. Om hjärtpåverkan kvarstår trots bikarbonat ger man hyperton NaCl. Addex-Natrium 4 mmol/ml, 40 ml (160 mmol) sätts till NaCl 9 mg/ml, 250 ml. Lösningen (290 ml) innehåller 200 mmol NaCl och infunderas på 20 min.
  4. Undvik helst antiarytmika. Vid svåra förgiftningsfall arytmi­övervakning minst 48 timmar.
  5. Hypokalemi och metabolisk acidos korrigeras försiktigt.
  6. Volymsubstitution vid hypotension.
  7. Inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1–2 ml iv vid kramper.
  8. Vid terapiresistent cirkulatorisk chock bör extrakorporalt cirkulationsstöd övervägas.

Senast ändrad 2019-09-18