Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolmonoxid

I Sverige dör ca 200 personer per år på grund av CO-förgiftning. En majoritet av dödsfallen orsakas av rökgasförgiftning i samband med eldsvådor inomhus (se även vårdprogram brandrök – förgiftning).

Verkningsmekanism

CO har 250 gånger större affinitet till hemoglobin än O2 och blockerar syretransporten. Kolmonoxid utövar även en direkt toxisk effekt på cellulär nivå. Rökare kan uppvisa 3-10 % COHb i blodet. Vid 10-20 % COHb uppträder vanligen symtom. Dödsfallen brukar ha >50 %.

Klinisk bild

Akut förgiftning: Illamående, huvudvärk, yrsel, omtöckning, oro, ljusröd hudfärg, hjärtklappning. Medvetanderubbning - koma, kramper, blodtrycks­fall, EKG-förändringar (ischemi). Metabolisk acidos, leverpåverkan, hyper­glykemi, myoglobinemi.

Utredning

  1. Blodgaser med mätning av COHb.
  2. Blodprover: Blod- elektrolytstatus.
  3. EKG. Vid misstanke på hjärtmuskelskada, infarktmarkörer.
  4. Lungröntgen i svårare fall/vid inläggning.

Behandling

  1. Vid kort exponering och endast huvudvärk/illamående som symtom är frisk luft tillräckligt.
  2. Vid mer allvarliga symtom och COHb-värde >5 % ges 100 % oxygen med tättslutande mask, vanligen minst 6 tim (tills COHb <5 %), gravida 12 tim. Använd CPAP-system eller NIV. Halveringstiden för COHb i blodet minskar påtagligt med 100 % oxygen.
  3. Intubation och ventilation med 100 % oxygen rekommenderas vid medvetslöshet eller kramper. Intubation även då risk för larynxsvullnad föreligger. Korrigera grav metabolisk acidos.
  4. Vid förgiftning med brandrök så observera risken för samtidig eponering för cyanväte och retande gas (se vårdprogram brandrök).
  5. Hyperbar oxygenbehandling (HBO). I undantagsfall, vid CO-förgiftning och medvetslöshet och COHb >25 %. Kontakta GIC.

Sena symtom och uppföljning

Huvudvärk, nackstelhet, feber och neuropsykiatriska symtom som minnesdefekter, blindhet, afasi, apati, desorientering och inkontinens. Sensymtom kan komma efter symtomfritt intervall på 1-4 mån. Patienter med allvarlig förgiftning följs upp på neurologisk mottagning.


Senast ändrad