Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lokalanestetika

Bakgrund

Vid epiduralanestesti har man rapporterat allvarliga biverkningar i 1:10 000, vid regional anestesi i 1:1 000.

Klinisk bild

Tillförsel av höga doser parenteralt är toxiska. Tidigt i förloppet eller vid måttligt allvarlig förgiftning uppträder domningskänsla i tungan och runt munnen, tinnitus, synstörning, talsvårigheter, muskelryckningar mm.

Vid allvarlig förgiftning: Medvetandepåverkan – koma, kramper, bradykardi, AV-block, asystoli, VT/VF. Blodtrycksfall – chock.

Behandling

  • Oxygen, övervakning av luftvägar, eventuellt intubation.
  • Diazepam vid kramper.
  • Lipidbehandling. Flera fallrapporter talar för att lipidinfusion har en terapeutisk effekt, framför allt visat vid överdos av bupivakain. Mekanismen är oklar. Ge som bolus/snabbinfusion av 20 % Intralipid, 1,5 ml per kg. Resterande mängd i 500 ml flaskan ges som infusion under 20 min.
  • notropa medel vid blodtrycksfall. Inj Efedrin 10 mg iv, upprepat alternativt inj adrenalin 0,1 mg iv, upprepat.
  • A-HLR vid hjärtstopp. Sällan indikation för defibrillering. Extern pacemaker kan övervägas. Fortsätt HLR under längre tid än normal rutin.

Senast ändrad 2019-09-18