Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perorala antidiabetesmedel

Definition

Förgiftning/överdos med något av nedanstående:

Biguanidderivat: Metformin (Glucophage), handläggs enligt särskilt vårdprogram.

Sulfonureider: Glibenclamid (Daonil, Euglucon); glipizid (Apamid, Glipiscand); glimepirid (Amaryl).

Överdos av nyare perorala antidiabetesmedel medför mindre risk för hypoglykemi enligt erfarenheter hittills, se FASS.

Alfa-glukosidashämmare: Akarbos (Glucobay), miglitol (Diastabol).

Övriga medel: Repaglinid (Novonorm); thiazolidiner (Avandia).

Klinisk bild

Huvudrisken vid överdosering med sulfonureider är hypoglykemi som kan debutera efter lång tid och i svåra fall vara mycket långdragen alternativt recidiverande. Observation med upprepade blodsockerkontroller bör därför i svårare fall göras under minst 24 timmar och behandlingen kan i vissa fall behöva utsträckas i flera dagar. Risken för hypoglykemi är liten vid överdosering av biguanidpreparat och obefintlig hos icke-diabetiker.

Sulfonureider kan i kombination med alkohol ge antabuseffekt. Överdos av biguanidpreparat kan ge upphov till laktacidos framför allt hos patienter med njurinsufficiens.

Symtom relaterade till hypoglykemi: Irritabilitet, huvudvärk, illamående, buksmärtor, svettig och blek hud, excitation, tremor, konfusion, koma, kramper, arytmier, blodtrycksfall, andningspåverkan.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning och tillförsel av 50 g aktivt kol om misstanke på stort tablettintag under de senaste 2 timmarna.
  2. Ge ej rutinmässigt glukosinfusion (stimulerar insulinfrisättningen). Låt patienten i möjligaste mån äta vanlig kost.
  3. Vid symtomgivande hypoglykemi och medvetandesänkning: Ge inj Glukos 300 mg/ml, 50 ml iv (+ vitamin-B1 på vid indikation). Följt av Glukos 100 mg/ml som infusion.
  4. Långvarig eller recidiverande hypoglykemi + över­dosering av sulfonureid-preparat: Inj oktreotid (Sandostatin) 50 µg iv. Somatostatinanalog som hämmar insulinfrisättningen. Upprepas var 8:e tim vb.
  5. Glukagon ges endast om svårighet med intravenös infart och patienten är medvetslös eller krampar. Dosering: 1–2 mg im.

Senast ändrad 2019-06-19