Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salicylat

Definition

Hos vuxna ofta lätt-måttlig intoxikation efter intag av 5–15 g och svår förgiftning efter 20–30 g. Barn under 3 år är särskilt känsliga för denna förgiftningstyp.

Salicylatnivån i blod är av värde för bedömning av överdoseringens svårighets­grad, men måste relateras till tiden mellan tablettintaget och provtagningen. P-Salicylat:

3,5–4,5 mmol/l talar för en potentiellt farlig överdosering,

4,5–6,0 mmol/l för en massiv,

>6,0 mmol/l för en mycket allvarlig överdosering.

Höga nivåer utan samtidig metabolisk acidos leder i regel ej till allvarlig förgiftning om effektiv eliminationsbefrämjande och symtomatisk behandling med rehydrering och kaliumsubstitution ges enligt nedan. Observera att låg salicylatnivå inte utesluter allvarlig förgiftning om >12 tim förflutit sedan tablett­intaget. Salicylatet har då hunnit metaboliseras till sura metaboliter.

Syra-bas

Salicylat ökar CO2-produktionen. Inverkan på andningscentrum resulterar i hyperventilation och lätt respiratorisk alkalos. Vid svår obehandlad förgiftning utvecklas ibland senare i förloppet metabolisk acidos (påtaglig metabolisk acidos talar för svår förgiftning även om P-Salicylat är lågt).

Absorption

Upptag från tarmen och passage från blodet till hjärnan av salicylat sker i icke-joniserad form. Jonisationsgraden ökar med stigande pH. Ökas pH från 7,2 till 7,4 halveras mängden icke-joniserat salicylat.

Klinisk bild

Kräkning, illamående, hyperventilation, hudrodnad, hörselnedsättning, yrsel, öronsusning, omtöckning, hallucinos, svettning, hypertermi, de­hydrering och oliguri. Hypokalemi är regel. Hypoglykemi förekommer. Vid massiv förgiftning risk för blödningar främst i mag-tarmkanalen, kramper och medvetslöshet. Koagulations­rubbning (ökat PK), leverpåverkan och pankreatit förekommer liksom rhabdomyolys och njursvikt. Dödsfall efter förgiftning med salicylat orsakas främst av CNS-påverkan, chock och generella blödningar. Långvarigt salicylatmissbruk kan leda till uttalad hypokalemi och sekundär metabolisk acidos.

Utredning

P-Salicylat tages vid inkomsten. Är värdet >4 mmol/l kontrolleras P-Salicylat var 3:e timme till koncentrationsmax, därefter mindre frekvent till halten understiger 2,0 mmol/l.

Upprepade blodgaskontroller. P-Kalium, P-Glukos och PK följes.

Behandling

  • Ventrikelsköljning (vid massivt intag även i sent skede) och tillförsel av 50 g kol. Alltid upprepad koltillförsel (12,5 g varannan timme). Tarmsköljning kan vara indicerat vid stort intag.
  • Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid 10–20 mg x 3–4 och vid upprepade kräkningar ges ondensatron 8 mg iv x 2–4.
  • Rehydrering och elektrolytkorrektion samt övrig symtomatisk behandling. Inf Glukos 50 mg/ml, 3 000–4 000 ml/dygn med elektrolyter.
  • Alkalisering av urinen övervägs om P-Salicylat >3,0 mmol/l för att påskynda eliminationen. Målet är U-pH >7,5. Timdiures >100 ml/tim. Observera risken för accentuerad hypokalemi.
  • Respiratorbehandling på vid indikation vid medvetandesänkning och samtidig avsaknad av hyperventilation.
  • Följ koagulationsstatus. Ge inj K-vitamin (Konakion) 10 mg iv om PK >2,0. Vid blödning dessutom färsk plasma eller Ocplex.
  • Hemodialys-hemoperfusion alternativt CVVHD överväges vid mycket svår förgiftning särskilt om oliguri och/eller tarmparalys föreligger eftersom effektiv eliminationsbefrämjande behandling annars är omöjlig.

Elimination

Vid doser <10 g konjugering i levern och elimination via njurarna. Vid större doser överskrides leverns konjugeringsförmåga. Eliminationen sker då huvudsakligen via filtration av okonjugerat salicylat. I tubuli sker därefter en betydande reabsorption av icke-joniserat salicylat. Halverings­tiden kan öka från cirka 4 tim vid låga doser till ett dygn vid höga doser. U-pH >7 ökar joniseringsgraden och den tubulära reabsorptionen minskar 4–5 gånger.

Senast ändrad 2019-09-18