Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teofyllin

Skillnad akut respektive kronisk förgiftning

Kroniska förgiftning (i samband med underhållsbehandling) karakteriseras av svåra symtom vid lägre plasmakoncentrationer än vid en akut förgiftning (självmordsförsök). Av plasma­koncentrationen är det omöjligt att förutsäga vilka patienter som kommer att utveckla allvarliga symtom. Generella kramper vid kronisk förgiftning har dålig prognos.

Utredning – provtagning

 1. P-Teofyllin, upprepas med 2–4 timmars intervall tills plasmakoncen-trationen säkert sjunkit.
 2. Syra-basstatus och P-Kalium upprepas samtidigt med P-Teofyllin.
 3. Arytmiövervakning.

Klinisk bild – symtom

 1. Gastrointestinala: Illamående, buksmärtor, uttalade och återkommande kräkningar, diarréer, hema­temes.
 2. Centralnervösa: Oro, rastlöshet, yrsel, tremor, hyperreflexi, hyperventilation, huvudvärk, kramper, medvetslöshet.
 3. Kardiella: Sinustakykardi är vanligast. Hypotension. Förmakstakykardi, förmaksfladder, förmaksflimmer, VES, kammartakykardi, kammar­flimmer.
 4. Metabola: Hypokalemi är typiskt, hyperglykemi, leukocytos, måttlig metabolisk acidos.

Behandling

 1. Ventrikelsköljning kan övervägas men ofta depottabletter som inte kan evakueras via sköljslang. Gastroskopi bör övervägas vid stigande värden, risk för hopklumpade tabletter (bezoar).
 2. Aktivt kol initialt 50 g, vid stor dos 100 g därefter 25 g varannan tim.
 3. Vid upprepade kräkningar ge inj ondansetron (Zofran) 2 mg/ml, 4 ml långsamt iv.
 4. Ge inj esomeprazol (Nexium) 40 mg iv. Intoxikationen leder till hypersekretion av saltsyra i ventrikeln.
 5. Vätske- och elektrolytkorrektion (ofta krävs hög dos kaliumklorid, försiktighet med alkalitillförsel).
 6. Ventilatorbehandling på vid indikation.
 7. Oro och exitation behandlas med upprepade doser diazepam iv.
 8. Supraventrikulär takyarytmi, behandlas med inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 2,5–5 ml iv, eventuellt upprepat. Inj adenosin 5 mg/ml. 1–3 ml iv är ett alternativ. Ventrikulära takyarytmier behandlas i första hand med metoprolol i andra hand med inj/inf lidocain (Xylocard).
 9. Kramper måste behandlas snabbt och kraftfullt. I första hand inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 2–4 ml iv. Vid terapisvikt inf Propofol iv till krampfrihet. Detta kräver ventilatorbehandling.

Hemoperfusion är mycket effektivt men sällan tillgängligt. HD med high-flux membran anses vara effektivt varför det oftast gäller som första val. Finns hemoperfusion tillgängligt är detta ett bättre val.

Indikationer för dialys:

Vid akut teofyllinförgiftning: Plasmakoncentration >555 μmol/l, kramper, livshotande arytmier samt stigande plasmanivå eller klinisk försämring trots optimal terapi.

Vid kronisk teofyllinförgiftning påbörjas dialys vid en koncentration över 333 μmol/l samt om behandling med upprepat kol inte kan ges.

Farmakokinetik

Absorptionen är snabb och fullständig. Depotpreparat absorberas långsamt och vid akut stor överdos kan plasmakoncentrationen stiga under 24 tim. Elimination genom levermetabolism. Partiell mättnad av metabolismen förekommer hos vissa individer vid måttligt hög koncentration.

Senast ändrad 2019-09-18