Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Centralstimulantia

Definition

Accidentell eller suicidal överdosering av amfetamin, metamfetamin, metylfenidat (Concerta), modafinil (Modiodal), amfepramon, fentermin, fenmetralin. Kommersiella preparat som tidigare funnits på svenska marknaden: Fenedrin, Metedrin, Ritalina, Danylen, Dobesin, Obesidyl, Mirapront, Lucofen, Preludin.

Toxicitet varierande beroende på toleransökning hos missbrukare. Trettio mg amfetamin kan ge massiv intoxikation. Letal intoxikation beskriven hos vuxen efter 120 mg. Missbrukare har överlevt 400-500 mg i engångsdos. Dygnsdosen kan för dessa ligga på 1–2 g.

Klinisk bild

Symtombilden är synnerligen varierande och karakteriseras av rastlöshet, oro, aggressionsutbrott, och sömnlöshet. Förvirringstillstånd och psykotiska symtom som kan kombineras till specifika syndrom.

 1. Paranoid psykos.
 2. Stereotypt automatiserat beteende, s k ”punding”.
 3. Dysautonomt syndrom: Anorexi, muntorrhet, mydriasis, kräkningar, diarré, generella kramper, blodtrycksfall.
 4. Excitationssyndrom: Motorisk oro, takykardi, hjärtarytmi, hypertension, hypertermi (ibland >41°), tremor, muskelryckningar, chockbild och koma.
 5. Cerebrovaskulärt syndrom: Cerebral trombos eller hjärnblödning.

Behandling

Patienter med massiv överdosering eller med symtom enligt punkt 3–5 ovan bör behandlas på intensivvårdsavdelning med EKG-övervakning. Övriga fall kan vårdas på psykiatrisk akutavdelning. Diagnosen kan fastställas genom kemisk analys av urinprov.

 1. Ventrikelsköljning om massivt peroralt intag senaste timmen.
 2. Vid chock ges vätska- och elektrolytter.
 3. Temperatursänkande åtgärder (kylning via huden i första hand) + sedering och kyld vätska iv är av stor betydelse. I de svåraste fallen intubation + respirator och muskelrelaxation med icke depolariserande medel. Dantrolentillförsel efter diskussion med Giftinformationcentralen.
 4. Mot oro agitation ges diazepam i upprepade (höga) doser. Såvida kramper inte förekommit kan man ge som engångsdos olanzapin 5–10 mg im eller inj haloperidol 2,5–5 mg iv som komplement. Vid otillräcklig effekt och om patienten är fortsatt agiterad sövning med propofol.
 5. Vid adrenerg kris med kraftig blodtrycksstegring ges nitroglycerininfusion, 0,5–10 µg/kg/min. Betablockare ska ej ges.
 6. Ventrikulära arytmier behandlas med inj lidocain (Xylocain) 1 mg/kg kroppsvikt, därefter kontinuerlig infusion om god effekt.
 7. Patienten ska vårdas i ett mörkt, tyst rum.

Senast ändrad 2019-09-18

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se