Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Narkotiska medel, (Toxidrom)

Delvis från Läkartidningen 2011

Ämne

Akut intoxikation

Abstinens­symtom

Sedativt/ hypnotisk

syndrom


Bensodiazepiner


Zopiklon/Zolpidem


Etanol; GHB

Pupiller normala; lågt blodtryck och hypoventilation förekommer; hyporeflexi; ataxi; sluddrande tal; koma; chock sällsynt.

Darrningar; sömnsvårigheter; feber; krampanfall; agitering; delirium; psykos.

Opioidsyndrom


Morfin


Opium


Heroin


Oxykodon


Metadon

Pupiller knappnålsstora, fixerade; lågt blodtryck och hypoventilation; koma; chock; lungödem. Omtöckning – en del patienter kan dock vara klara och orienterade. Nedsatt muskeltonus.

Pupiller dilaterade, reagerar för ljus; muskelsmärtor och ryckningar; diarré; dehydrering; svaghet; gåshud; frysningar; rinnsnuva; tårflöde; gäspningar; motorisk oro, efterföljd av sömn.

Centralstimulerande


Metamfetamin


Efedrin


Koffein


Ketamin


Fenmetralin

Pupiller normala eller dilaterade, reagerar för ljus; förhöjt blodtryck; hjärtarytmier; hyperreflexi; svettning; ytlig andning; hög feber; cirkulationskollaps. I mildare fall opåverkat sensorium; i svåra fall förvirring, paranoida idéer, stereotypier, irritabilitet och aggressivt beteende.

Även om klassiskt fysiskt beroende ej förekommer ses abstinenssymtom i form av somnolens, muskelsmärtor, glupande aptit, depression, apati.

Kokain

Upplivade, pigga, ”höga”, paranoiskt tillstånd, stirriga, konstiga. Kramper och hjärtarytmier.

Direkt efter ruset markerad dysfori och ångest, varar timmar–dygn.

Cannabis

 


Marijuana


Hash

Sötaktig andedräkt. Pupiller normala; rodnad konjunktiva; takykardi eller postural hypotension. Förvrängning av kroppsuppfattning; hallucinationer sällsynta. Glömmer samtalsämnet under samtal.

Ganska ofta långvariga insomnings­svårigheter i


övrigt inga specifika symtom.

Hallucinogener


LSD


Psilocybin


Meskalin

 

Pupiller dilaterade, reagerar för ljus; blodtrycksstegring; hyperreflexi; svettning; oro; förvrängd kroppsuppfattning och sinnesintryck; synhallucinationer; överkänsliga för ovänligt beteende.

Inga specifika symtom.

Antikolinergt syndrom


Atropin, scopolamin


Belladonna o a växter


Akineton, TCA


Antihistaminer


Parkinsonmediciner

Pupiller dilaterade, fixerade.


Rodnad torr hud och munslemhinna; urinretention. Förvirring; desorientering; amnesi; inadekvata svar; synhallucinationer; ändrad kroppsuppfattning.

Inga specifika symtom

Serotonergt syndrom


SSRI, TCA


MAO-hämmare


Ecstacy (MDMA)

Medvetandepåverkan


Hypertermi


Ökad muskeltonus


Muskelrigiditet

 

Kolinergt syndrom


Kolinesteras­hämmare


Vissa insekticider


Vissa pesticider


Nervgaser (t ex sarin)

Svettig hud; salivering;


tårsekretion; kräkning; diarré; urininkontinens.

 

Senast ändrad 2019-06-19

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se