Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Narkotiska medel, (Toxidrom)

Delvis från Läkartidningen 2011

I oklara fall är viktigt att känna igen vissa syndrom orsakade av förgiftningar, ”toxidrom”. Ett skäl är att flera droger som säljs på nätet och som även finns i växter inte syns på en drog-sticka. Det är då lämpligt att gå efter kliniken och behandla enligt tabellen nedan.

EKG-fynd vid förgiftningar

Bradykardi, AV-block, hypotension: Betablockad (även hypotension och hypoglykemi), calciumhämmare (även hypotension och hyperglykemi), digitalis (hypotension och hyperkalemi i allvarliga fall), GHB (oftast normotension).

Takykardi: Sympatomimetika som kokain, amfetamin, ecstasy. Antikolinerga droger, serotonergt syndrom, nikotin, kinin m fl.

Förlängd QT-tid: Vissa antiarytmika, många antidepressiva och antipsykotika, metadon, florföreningar (hypokalcemi), klorokin m fl.

Förkortad QT-tid: Digitalis, hyperkalcemi.

Breddökade QRS: Tricykliska antidepressiva, kokain, kinin, vissa antiarytmika, lidokain, karbmazepin, klorokin m fl.

Toxidrom - sedativa medel

Etanol, se kapitel

Etylenglykol, se kapitel

Metanol, se kapitel

GHB, se kapitel

Toxidrom – opioider

Opioider, se kapitel

Toxidorm – kolinerga medel

Kolinesterashämmare, se kapitel

Toxidrom - sympatomimetika/hallucinatoriska preparat

Amfetaminliknande droger, kokain, se kapitel

Ecstasy, se kapitel

Toxidrom – antikolinerga medel

Atropin m fl, se kapitel

Toxidrom-serotonergt syndrom

SSRI och kombinationer, se kapitel

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin