Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gastrointestinal blödning – övre

Orsaker

Ulcus, blödande gastrit/esofagit, leversjukdom med blödande esofagus-varicer, Mallory-Weissblödning, tumör och angiodysplasier. Medicinering med ASA eller NSAID, NOAK, warfarin?

Klinisk bild

Hematemes, antingen "kaffesumpsliknande" eller med färskt blod och koagler. Svart avföring (melena) kan vara enda symtom. Mörkröd avföring (hematochezi) kan ses vid kraftig blödning då ofta cirkulationspåverkan. Patienten kan vara helt opåverkad eller uppvisa olika grader av påverkan med ortostatism/hypotension och takykardi. Bukstatus oftast normalt.

Utredning

Puls- och blodtryckskontroller. Blod-, elektrolyt- och leverstatus, PK, APTT, glukos, blodgruppering och bastest. Ventrikelslang. Rektalundersökning.

Behandling

Cirkulationspåverkad patient vårdas på IVA eller intermediärvård. Cirkulatoriskt stabil patient utan tecken till pågående blödning kan vårdas på vårdavdelning med upprepade kontroller av vitalparametrar.

  1. Vid cirkulationspåverkan behandling enlig kapitel ”Chock”. Akut kirurgkonsultation.
  2. Överväg ventrikelslang vid pågående blödning för att avlägsna blod.
  3. Akut gastroskopi så snart som möjligt vid tecken till stor blödning och/eller cirkulationspåverkan. Stabil patient utan tecken till pågående blödning kan genomgå gastroskopi dagtid.
  4. Diskutera med ansvarig endoskopist/kirurg huruvida PPI ska ges på akuten eller efter skopi. Esomeprazol 80 mg iv som bolus följt av inf 8 mg/h upp till 72 tim.
  5. Blodtransfusion med restriktivitet, mål Hb >70 g/l vid stabil cirkulation. Vid symtomgivande hjärtsjukdom högre gräns, Hb 80 g/l. Vid massiv blödning ge 4 enheter erytrocytkoncentrat plus 4 enheter plasma och 1 enhet trombocyter. Kontrollera TPK, fibrinogen, joniserat calcium och pH. Korrigera joniserat calcium till >1,0 mmol/l. Korrigera pH med vätska och eventuellt Tribonat eller hyperton bikartbonat. Ge varma vätskor (kontrollera att kroppstemperatur är normal). Trombocytkoncentrat, en enhet per 4 enheter E-koncentrat.
  6. Sätt ut antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel. Reversera antikoagulationsbehandling se kapitel ”Procedurer” - Warfarin. Ge plasma eller protrombinkomplexkoncentrat (Confidex, Ocplex) vid misstanke på koagulationsrubbning eller om PK >1,6.
  7. Vid aktiv blödning hos patient behandlad med trombocythämmare, eller trombocyter <50 ge trombocytkoncentrat.
  8. Tranexamsyra 100 mg/ml, 20 ml iv som bolus sedan 20 mg/kg x 3 vid pågående blödning.
  9. Till patienter med misstänkt trombocytfunktionsdefekt överväg inj desmo­pressin (Octostim) 15 µg/ml i dosen 0,3 µg/kg sc eller iv utspätt i 10 ml NaCl 9 mg/ml under 10 min efter kontakt med koagulationsexpert. Kan upprepas 1–2 gånger med 6-12 timmars mellanrum. Cave vätskeretention, hyponatremi, nyförlösta mm.

Blödande esofagusvaricer. Se program under Leversjukdomar

ICD-koder: Hematemes K92.0; GI blödning UNS K92.2

Senast ändrad 2019-06-19