Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ascites

Klinisk bild

Växande bukomfång, ofta med perifera ödem.

Utredning

Ultraljud buk vid tveksamhet om ascites föreligger.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, leverstatus, albumin, CRP, PK.

Diagnostisk och/eller terapeutisk laparocentes, se procedurer. Diagnostisk laparocentes görs vid ascitesdebut. Prov från ascites för albumin, LPK (inkl poly/mono) samt odling. Överväg cytologi, vid misstanke om peritoneal carcinos. Serumalbumin minus ascites-albumin >11 g/l säkerställer portal hypertension (>95 % säkerhet). Polymorfonukleära granulocyter >0,25 x 109 bekräftar diagnosen spontan bakteriell peritonit.

Behandling vid cirrhosrelaterad ascites

Terapeutisk laparocentes: Börja med terapeutisk paracentes varvid hela ascitesvolymen kan avlägsnas. Inf albumin 200 g/l, 100 ml/2,5–3 l tappad ascites som volymexpansion (= 8 gram ersatt albumin/l tappad ascites).

Natriumrestriktion: För att minska bildningen av ascites rekommenderas natriumrestriktion till 90 mmol Na/dag (≈1 tsk ≈6 g NaCl). Patienter med ascites har ofta lågt P-Natrium orsakad av vattenretention. Hyponatremin orsakas av utspädning och ska ej behandlas med Na-tillförsel. Vid P-Natrium <120 mmol/l kan vätskerestriktion 1 500 ml/dygn användas.

Vätskebalans: Vätskerestriktion i första hand (1 500 ml per dag). Annars tillägg av tabl Spironolakton 50–100 mg x 1 (max 400 mg/d) och eventuellt tabl furosemid 20–40 mg x 1 (max 160 mg/d). Målsättningen är viktminskning 0,5 kg/dygn (vid perifera ödem betydligt mer). Om målet ej uppnås inom 4–5 dygn kan diuretikadoserna dubbleras. Kontroll av elektrolyter och kreatinin på grund av risk för hyperkalemi och prerenal njursvikt.

Betablockad: Icke selektiv betablockad sätts ut vid refraktär ascites.

Spontan bakteriell peritonit. Vid encefalopati, feber/subfebrilitet eller buksmärtor hos patient med ascites ska spontan bakteriell peritonit misstänkas. Se ovan under utredning. Behandling:

  • Inj Cefotaxim 1 g x 3 x V eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 x V.
  • Inf albumin 1,5 g/kg kroppsvikt dag 1, och 1 g/kg dag 2-3.
  • Sätt ut NSAID, ACE-hämmare och icke-selektiv betablockad.

ICD-kod: R18.9

Senast ändrad 2019-06-19