Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ascites

Klinisk bild

Växande bukomfång, ofta med perifera ödem.

Utredning

Ultraljud buk vid tveksamhet om ascites föreligger.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, leverstatus, albumin, CRP, PK.

Diagnostisk och/eller terapeutisk laparocentes, se procedurer. Diagnostisk laparocentes görs vid ascitesdebut. Prov från ascites för albumin, LPK (inkl poly/mono) samt odling. Överväg cytologi, vid misstanke om peritoneal carcinos. Cytologi och Tb-odling vid förstagångsascites. Serumalbumin minus ascites-albumin >11 g/l säkerställer portal hypertension (>95 % säkerhet). Polymorfonukleära granulocyter >0,25 x 109 bekräftar diagnosen spontan bakteriell peritonit.

Behandling vid cirrhosrelaterad ascites

Diagnostisk laparocentes: Bör utföras på alla med ny signifikant ascites eller vid komplikationer till levercirros.

Terapeutisk laparocentes: Börja med terapeutisk paracentes varvid hela ascitesvolymen kan avlägsnas. Inf albumin 200 g/l, 100 ml/2,5-3 l tappad ascites som volymexpansion (= 8 gram ersatt albumin/l tappad ascites).

Natriumrestriktion: För att minska bildningen av ascites rekommenderas ofta natriumrestriktion. Många med etanolorsakad cirrhos har hyponatremi habituellt och bör inte behandlas.

Patienten har ofta svårt att få i sig tillräckligt med kalorier. Därdör kan det vara svårt att genomföra saltrestriktion. Rekommendationer bör endast ges av dietist.

Vätskebalans: Vätskerestriktion (1000-1500 ml per dag). Tabl Spironolakton 50-100 mg x 1 (max 400 mg/d). Om P-Kalium stiger eller vikten ej går ner tillägg tabl furosemid 20-40 mg x 1 (max 160 mg/d). Målsättningen är viktminskning 0,5 kg/dygn (vid perifera ödem ca 1 kg). Om målet ej uppnås inom 3-4 dygn kan diuretikadoserna dubbleras. Kontroll av elektrolyter och kreatinin på grund av risk för hyperkalemi och prerenal njursvikt. U-Na <30 mmol/l indikerar dålig effekt av diuretika.

Betablockad: Betablockad sätts ut vid refraktär ascites liksom nefotoxiska läkemedel.

Spontan bakteriell peritonit.

Vid ascites ska spontan bakteriell peritonit misstänkas. Se ovan under utredning. Var uppmärksam på encefalopati, feber/subfebrilitet, stigande infektionsparametrar eller buksmärtor. Ökade granulocyter i ascitesvätska är diagnostiskt.

Behandling

  • Inj Cefotaxim 1 g x 3 x V eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 x V.
  • Inf Albumin 1,5 g/kg kroppsvikt dag 1, och 1 g/kg dag 2-3.
  • Sätt ut NSAID, ACE-hämmare, ARB och betablockad.

ICD-kod: R18.9

Senast ändrad