Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esofagusvaricer med blödning

Bakgrund

Många patienter med levercirrhos utvecklar portal hypertension och esofagusvaricer. Om en patient med konstaterad eller misstänkt cirrhos har tecken till gastrointestinal blödning (melena och/eller hematemes) ska denna behandlas som varicerblödning tills motsatsen är bevisad. Mortaliteten vid varicerblödning är ca 20 %. Behandlingen syftar till att stoppa blödningen och motverka reblödning, infektioner och andra komplikationer till leversvikt.

Behandling

  • Initialt handläggning, se program ”Gastrointestial blödning – övre”.
  • För att minska trycket i varicerna: Inj terlipressin (Glypressin) 2 mg x 6 iv i 2-5 dagar (vid vikt <50 kg; initial dos 2 mg sedan 1 mg x 6 iv).
  • Antibiotikaprofylax: Inj Cefotaxim 1 g x 2 eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 iv.
  • Vid gastroskopi behandlas varicer genom ligering. Ska helst göras inom 24 tim av skopist med ligeringserfarenhet.
  • Vid betydande mängd ascites bör terapeutisk buktappning utföras.
  • Laktulos 670 mg/ml, 50-100 ml per dygn för att minska risk för encefalopati. Om patienten inte kan svälja administrering via ventrikelslang.
  • Eftersträva Hb runt 70 g/l eller 80-90 vid ischemisk hjärtsjukdom och ett systoliskt tryck runt 90 mmHg. Övertransfusion ökar risk för reblödning.
  • Överväg trombocyttransfusion vid TPK <50.

Sekundärprofylax: Fortsatta endoskopiska behandlingar med ligering av esofagusvaricer. Icke-kardioselektiv betablockare, tabl propranolol (Inderal), 10 eller 40 mg, dygnsdos 60-120 mg. Minska vilopulsen med 25 %, dock ej <50 slag/min eller systoliskt blodtryck <90 mmHg.

ICD-kod: I85.0

Senast ändrad