Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levercirrhos med akut njursvikt Hepatorenalt syndrom (HRS)

Definition av akut njursvikt

Ökning av kreatinin med ≥26 μmol/l inom 48 timmar eller ökning av basalt kreatinin ≥50 % senaste 7 dagarna.

Definition hepatorenalt syndrom

  • Cirrhos med ascites.
  • P-Kreatinin >133 μmol/l.
  • Ingen förbättring av kreatinin (mål <133 μmol/l) 2 dygn efter utsättning av diuretika + volymsexpansion med albumin 1 g/kg/dag (max 100 g/dag).
  • Avsaknad av chock.
  • Inga pågående eller nyligen avslutade njurtoxiska läkemedel.
  • Avsaknad av parenkymatös njursjukdom med proteinuri >500 mg/dag, mikroskopisk hematuri och/eller patologiskt fynd på ultraljud njurar.

Patofysiologi

HRS är en funktionell prerenal njursvikt på basis av prerenala faktorer. Konsekvensen, om tillståndet inte hävs, blir multiorgansvikt (bl a njursvikt, binjuresvikt, lungpåverkan, hjärtsvikt).

Orsaker till njursvikt vid levercirrhos

HRS typ 1 - snabb, utlöses vanligen av kirurgi, blödningar eller infektioner, ofta spontan bakteriell peritonit. Kreatinin dubbleras inom 2 veckor till >220 µmol/l. Multiorgansvikt är vanlig. Mortaliteten är mycket hög.

HRS typ 2 - långsam, ofta associerad med refraktär ascites­. Karaktäriseras av njursvikt med P-Kreatinin >133 µmol/l som långsamt men stadigt försämras. Uppkommer oftast spontant. Patienten har relativt dålig prognos.

Hypovolemi, vanliga orsaker är GI-blödning, diarré (på grund av laktulosbehandling) eller excessiv diuretikaanvändning.

Läkemedelsinducerad, NSAID, aminoglykosider och iv kontrastmedel.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus, urea.

Urinsticka och U-Sediment. Elektrolytutsöndring i urin. Följ njur- och leverfunktionen intermittent. Följ vikt och diures dagligen.

Ultraljud njurar för att utesluta postrenalt hinder.

Överväg gastroskopi då esofagusvaricer är vanligt.

Behandling

Sätt ut nefrotoxiska läkemedel. Behandla eventuella infektioner. Diuretika används med försiktighet.

Hypovolemi behandlas med inf Ringer-Acetat eventuellt med tillägg av inf albumin 1 gram/kg/dag (max 100 g/dag). Större ascitesmängder behandlas med laparocentes och ytterligare inf albumin 200 mg/ml, 100 ml/ 2,5–3 l ascites.

Hepatorenalt syndrom: Inj terlipressin (Glypressin) 1 mg var 4–6 timme initialt under 3 dygn, vid utebliven förbättring av kreatinin med >25 % ökas dosen till 2 mg x 4–6. Albumin 1 g/kg/dag (max 100 g) dag 1 sedan 40 gram dagligen. Inf noradrenalin 0,1–0,5 µg/kg/min används som tillägg hos kritiskt sjuk patient. Konventionell dialys kan användas inför levertransplantation vid dialyskrävande njursvikt. Behandlingsmål; förbättring av kreatinin med >26 µmol/l inom 2 veckor. Överväg behandling med transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt.

ICD-kod: K76.7

Senast ändrad 2019-06-19