Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Herpes zoster

Definition

Bältros är en reaktivering av latent varicellavirus infektion i ett nervganglion.

Klinisk bild

Ofta lokal smärta något dygn före debut av hudförändringar som utgörs av grupperade vesikulära utslag på rodnad botten, segmentellt halvsidiga. Vesikler övergår senare i krustor. Följer dermatom. Bältros inom thorakala segment är vanligast. Utslagen är smärtsamma, vanligen under några vec-kors tid. Fram för allt äldre kan få långdragna smärtor så kallad postherpetisk neuralgi. Vid zoster oftalmicus föreligger ögonengagemang med risk för att hornhinnan angrips. Vesikler på näsan är en klinisk markör för ögonengagemang.

Den kliniska bilden är i regel diagnostisk, men överväg Herpes simplex infektion om bara en mindre grupp blåsor ses. Varicellavirus kan påvisas med immunofluorescens på blåsskrap. Bakteriell sekundärinfektion kan förekomma men är relativt ovanlig.

Behandling

Antiviralt medel ges om ett allvarligare sjukdomsförlopp kan befaras, t ex patienter >50 år med risk för postherpetisk neuralgi. I dessa fall ska behandling påbörjas inom 72 timmar från första blåsans uppträdande. Patienter med zoster oftalmicus och patienter med immunosuppression ska alltid behandlas. Patient med zoster oftalmicus remitteras akut till ögonläkare.

Antivirala medel

Tabl valaciklovir (Valtrex) 500 mg, 2 x 3 x VII po. Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion.

Övrig behandling vid behov

Analgetika. Lokalbehandling med tvål och vatten. Patienten får duscha. Överväg remiss till husläkare för insättning av tricykliska antidepressiva mot neuropatisk smärta.

Att observera

Immunosupprimerade patienter, särskilt med defekt cellmedierad immunitet, har en ökad risk för zoster. Herpes zoster kan vara det första kliniska tecknet på HIV-infektion och HIV-test bör övervägas.

Bältros är låggradigt smittsam och kan i sällsynta fall orsaka vattkoppor hos mottagliga individer (men alltså ej bältros). Ej luftburen.

ICD-kod: Herpes zoster B02.9

Senast ändrad