Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sticktillbud och postexpositionsprofylax

Handläggas av företagshälsovård på icke-jourtid.

Smittorisken beror på hur smittsam indexpatienten är samt hur exponeringen har skett. Smittorisken vid exponering för intorkat blod anses mycket liten. Störst risk föreligger vid stickskada, men även bett eller stänk på slemhinna och skadad hud kan överföra virus. Risken för smitta vid penetration av hud med kontaminerat verktyg anges till 30 % för hepatit B, 3 % för hepatit C och 0,3 % för HIV.

Handläggning

  1. Provta om möjligt indexpatienten (hepatitserologi samt HIV-status), begär akutsvar.
  2. Ta ett nollprov på den exponerade. Överväg analys av provet om den exponerade härstammar från ett högendemiskt område. Förteckning över riskländer se www.folkhalsomyndigheten.se.
  3. Initiera eventuell behandling enligt nedan.
  4. Uppföljning och ny provtagning efter 1, 3 och 6 månader via företags-hälsovård eller infektionsmottagning.

Hepatit B. Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska ges inom 48 tim (+ vaccination).

Tidigare vaccinerad individ: Inj Engerix (1,0 ml im i deltoideus) om okänt vaccinationssvar. Överväg booster om >10 år förflutit sedan vaccination eller om den exponerade vaccinerades över ca 50 års ålder.

HIV. Kontakt med infektionsjour om misstanke på HIV smitta hos indexfallet. Eventuell profylax bör sättas in inom 36 timmar.

Hepatit C. Ingen postexpositionsprofylax finns att tillgå i nuläget. Om index är känd hepatit C bärare ny provtagning efter 3 och 6 månader via företagshälsovård eller infektionsmottagning.


Senast ändrad