Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tuberkulos (tbc)

Orsak

Infektion orsakad av Mycobacterium tuberculosis. Infektion i luftvägarna är vanligast (ca 70 % hos immunkompetenta) men alla organ kan drabbas. Utanför luftvägar är engagemang av lymfkörtlar vanligast. Smittspridning sker genom att hostande individ med aktiv tbc i luftvägar överför bakterier via aerosol. Hos smittade immunkompetenta personer utvecklar ca 10 % aktiv sjukdom någon gång under livet (övriga har latent, asymtomatisk infektion). Incidensen för aktiv sjukdom är högst inom de första 2 åren efter exposition, men kan inträffa flera decennier senare. Vid HIV-infektion med dåligt immunstatus är incidensen betydligt ökad, och det finns även en riskökning vid annan immunsuppression, t ex behandling med TNF-alfahämmare.

Kliniska fynd

Ofta ospecifika allmänsymtom som feber, nattliga svettningar och viktförlust. Vid lung-tbc är långvarig, efter hand produktiv hosta (>2 veckor) ett kardinalsymtom. Ofta fördröjs diagnosen.

Utredning

Immigranter från endemiska områden och deras anhöriga har ökad risk för tbc-aktivering. Om misstanke på smittsam tbc väcks på akutmottagningen ska patienten undersökas på eget rum och personalen bör använda andningsskydd med filtereffekt. Utredning av misstänkt tbc ska genomföras i samråd med infektionsläkare. Vid behov av slutenvård ska patienten läggas in för utredning på isolerad sal. Höggradigt smittsam lung-tbc föreligger om mikroskopi är positiv för syrafasta stavar i sputum, bronk- eller ventrikelsköljvätska.

  • DT thorax i första hand vid skälig tbc-misstanke.
  • Tre sputumprov för påvisande av syrafasta stavar med mikroskopi, PCR (DNA-påvisning) och mykobakterieodling.
  • Bronkoskopi och eventuellt ventrikelsköljning (VSK) görs om sputumprovtagning utfaller negativt i mikroskopi och PCR.
  • Vid misstänkt extrapulmonell tuberkulos försöker man ofta få punktat eller biopsimaterial för mikroskopi, PCR och odling.

Behandling

Patienter med aktiv tbc behandlas med multipel antibiotikaterapi under minst 6 månader om stammen är känslig. Detta för att uppnå baktericid effekt, bryta smittsamhet och förebygga utvecklande av resistens. I Stockholm sker behandling och uppföljning på Tbc-enheten, Infektionskliniken Karolinska. Tbc ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Latent tbc

Latent tuberkulos (LTBI) förekommer framför allt hos personer som vistas nära patient med aktiv tbc i luftvägar, eller som har vistas längre tid i endemiskt område. Diagnosen ställs genom positivt tuberkulintest och/eller interferon-γ release assay (IGRA - blodprov), samt frånvaro av tecken på aktiv tbc. Profylaktisk behandling övervägs till yngre personer som är närkontakter till nyupptäckt aktivt tuberkulosfall, nyanlända immigranter (enligt vissa kriterier), samt ibland inför immunosuppresiv behandling. LTBI utreds i Stockholm på TB-Centrum på Karolinska.

ICD-koder: A15-A19

Senast ändrad