Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Urinvägsinfektion – övre (pyelonefrit, urosepsis)

Klinisk bild

Akut insjuknande med frossa, hög feber, eventuellt kräkningar, huvudvärk, dunkömhet över njurloge, ibland trängningar.

Utredning

Blodprover: Blod- och elektrolytstatus. CRP. Laktat.

Urinstatus/testremsa, inklusive nitrittest.

Odlingar: Blod och urin. Vid pyelonefrit hos män ska man utesluta residual-urin och sätta kateter vid behov.

Akut ultraljuds­under­sökning vid misstanke på avflödeshinder. Ultraljud kan vara falsk negativ tidigt i förloppet vid stas i urinvägarna. Akut urografi eller DT njurar övervägs i utvalda fall. Vid avflödeshinder kontaktas urolog för ställningstagande till nefrostomi.

Inläggning vid allmänpåverkan, störd cirkulation, förvirring, behov av parenteral behandling eller misstanke på avflödeshinder.

Behandling

Antibiotika ges peroralt såvida patienten inte har kräkningar eller cir­kulationspåverkan. Under graviditet ges cefalosporiner. Doser nedan avser normalviktig patient med normal njurfunktion.

Öppenvård: Tabl Ciprofloxacin 500 mg x 2 x VII (kvinnor); tabl Ciprofloxacin 500 mg x 2 x X-XIV (män). Gravida: Kaps ceftibuten (Cedax) 400 mg x 1 po.

Sjukhusvård: Pyelonefrit utan tecken till svår sepsis: Inj gentamicin (Garamycin) (4)-6 mg/kg x 1 iv tills svar på urinodling och resistensmönster. Alternativt (samt alltid vid njursvikt och vid graviditet) ges empirisk behandling med cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 iv (1 g x 2 om GFR <20 ml/min). Pyelonefrit med svår sepsis: Inf cefotaxim 1-2 g x 3 iv + gentamicin (Garamycin) i hög initialdos (5-)7 mg/kg x 1 iv. Vid riskfaktorer som urinkateter, hydronefros, blåsstenar mm kan ytterligare breddning bli aktuell; diskutera med infektionsläkare.

Uppföljning

Sporadisk pyelonefrit hos kvinnor kan i de flesta fall följas upp i primärvården. Hos män remiss till urolog för ställningstagande till cystoskopi och njurdiagnostik.

ICD-koder: Pyelonefrit N10.9; Eventuellt tilläggskoder för svår sepsis R65.1 eller septisk chock R57.2

Senast ändrad