Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut hjärtstopp

Behandling

Orsaker

  • Kammarflimmer, se särskilt vårdprogram.
  • Andra arytmier: Asystoli med RR-intervall >10 s.
  • Andra tillstånd med djup medvetslöshet, andningsstopp och icke palpabel puls. Svår sömnmedelsförgiftning. Uttalad hypotermi. Hjärnblödning med akut inklämning. Terminal chock oberoende av orsak med omätbart blodtryck/upphävd cirkulation och PEA(pulslös elektrisk aktivitet på EKG).

Akut angiografi/PCI efter hjärtstopp

Prospektiva randomiserade studier saknas. Hjärtstoppspatienter med AKS har ofta ocklusion i ett kranskärl (ca 30 %) trots frånvaro av ST-höjningar. Man bör utföra akut angiografi/PCI på vida indikationer:

  • EKG med ST-höjning eller grenblock/kammarpacad rytm.
  • EKG utan ST-höjning men anamnesen inger misstanke om akut myokardischemi.
  • Ekokardiografiska fynd talande för akut myokardischemi.
  • Cirkulatorisk instabilitet trots inotropa läkemedel.
  • Återkommande ventrikulär arytmi.

Ovan till vänster. ”Regelbunden breddökad takykardi”. Kammartakykardi. QRS-vektorn är negativ i bröstavledningarna (negativ konkordans).

Ovan till höger. ”Oregelbunden breddökad takykardi”. Förmaksflimmer med vänstersidigt grenblock. Den elektriska axeln ca -30 grader. Inga P-vågor.

Samtliga EKG-exempel hämtade från ”Takykardi” av Börje Darpö, Mårten Rosenqvist och Nils Edvardsson, 2003. Illustrationerna återges med tillstånd av Life Medical AB.

Ovan till vänster. ”Oregelbunden takykardi med breddökade QRS-komplex”. Preexiterat förmaksflimmer. Överledning till kamrarna via accesorisk bana och AV-noden vilket ger oregelbunden takykardi med varierande grad av breddökade komplex.

Ovan till höger. ”Snabb, huvudsakligen regelbunden takykardi med breddökade komplex av varierande amplitud”. ”Torsades de pointes VT” hos patient som behandlas med klass III antiarytmikum. Den elektriska axeln vrider sig runt baslinjen vilket ger ett typiskt ”spolformat” utseende av EKG i vissa avledningar. Registreringen utförd med långsam hastighet vilket ger skenbart smala QRS-komplex.

ICD-kod: I46.9; Åtgärdskod A-HLR: ZXG05

Senast ändrad