Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akuta koronara syndrom – diabetes mellitus, hyperglykemi

Utredning

P-Glukos bestämmes vid ankomsten samt sedan 2-6(-12) gånger per dygn beroende på hyperglykemins svårighetsgrad och labilitet. Vid diabetes typ 1, kontrolleras urin- eller plasmaketoner. Vid tidigare känd diabetes eller faste-P-Glukos >6,1 mmol/l eller postprandiellt P-Glukos >10 mmol/l rekommenderas kontroll av HbA1c första dygnet.

Behandling

Metformin utsätts på grund av risk för laktatacidos vid kontrastmedelsutlöst njursvikt (sällsynt) efter koronarangiografi. Glitazoner (Actos) utsättes på grund av risk för vätskeretension. SGLT2-hämmare utsättes, framförallt om patienten ska genomgå operation, har svårt att få i sig vätska, vid feber, kräkningar eller diarréer samt vid svår hjärt-, lung- eller leversjukdom delvis på grund av risk för diabetes ketoacidos (DKA). Tidigare behandling med långverkande insuliner fortsätter i regel i oförändrad dosering. Sulfonylurea kan bibehållas även vid insulinbehandling. Upprepade P-Glukos >10 mmol/l bör behandlas med insulininfusion eller insulinschema enligt lokalt vårdprogram. Målvärde P-Glukos 7-11 mmol/l. Detta gäller även tidigare insulinbehandlad patient, för vilken insulinbehovet första dygnen ofta ökar 1,5-2 gånger. P-Kalium sjunker vid insulinbehandling.

Handläggning efter akutskedet. Ingen tidigare känd diabetes. Kontrollera fP-glukos. Om upprepade P-Glukos >10 mmol/l, kontaktas diabeteskonsult för ställningstagande till medicinering och uppföljning på diabetesmottagning eller i primärvård.

Tidigare känd och behandlad diabetes: Avstå metformin om angiografi planeras. Därefter, beroende på HbA1c vid inkomsten, återinsätt tidigare peroral behandling. Följ P-Glukos. Behandlingsmål fP-glukos <7,0 mmol/l och postprandiellt <11,0 mmol/l. Högre behandlingsmål till äldre och (svårt) hjärtsjuka patienter. Justera insulinbehandling vid behov.

Tidigare insulinbehandling. Fortsätt tidigare insulinbehandling. Ofta behöver insulindoserna i detta skede höjas. Om behandlingen fungerat dåligt tidigare kontakta diabeteskonsult.

Handläggning vid utskrivning. Återinsätt metformin två dygn efter röntgenkontrast och efter kreatininkontroll. Om HbA1c >53 mmol/mol finns behov att inleda eller intensifiera behandling, oberoende av tidigare terapi. Överväg remiss till diabetesdagvård.

Tidigare kost- eller tablettbehandling eller nyupptäckt diabetes. Om HbA1c taget vid ankomsten är <53 mmol/mol och glukosvärdena på avdelningen ligger inom målområdet kan man återinsätta tidigare behandling. Metformin ges i reducerad dos vid GFR 30-50 ml/min. Glitazon (Actos) bör ej ges vid hjärtsvikt eller vid nedsatt EF.

Vid HbA1c >53 mmol/mol eller glukos över mål ofta indikation för insulin och/eller GLP-1 agonist. Hjärtsvikt är indikation för SGLT2-hämmare. Diskutera med diabeteskonsult.

Efter utskrivningen. Normalt uppföljning hos tidigare instans (vårdcentral). Vid dålig kontroll eller nyinsatt behandling är det befogat med dagvård eller diabeteskurs på mottagning.

Vid diabetes typ 2 och övervikt rekommenderas långsam upptitrering av metformin från 500 mg x 1 till 2 x 2. Om stigande fasteglukos överväg metformin + insulin (Insulatard) till natten. Mål för fasteglukos <6,5 mmol/l (högre mål accepteras vid svikt, multisjukdom och hos äldre). Vid lång diabetesduration måste ofta insulindoserna delas upp och ges som måltidsinsulin eller blandinsulin i 2-dos. Som regel utsättes perorala antidiabetika vid flerdosinsulinbehandling.

Livsstilsråd. Alltid råd om rökstopp, diet, motion, viktreduktion.

Peroral glukosbelastning (OGGT)

Om tveksamhet beträffande diabetesdiagnos. Utförs tidigast dag 4 för att undvika falskt positivt svar, eller inför återbesök. Är OGTT patologisk kontrolleras HbA1c om detta inte skett tidigare. OGGT kan också övervägas hos patient med AKS utan känd diabetes mellitus och med normalt fasteglukos. Se Procedurer.

Senast ändrad