Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akuta koronara syndrom – hypertoni mm

Hypertoni mm

Vid systoliskt blodtryck >160 mmHg trots betablockad överväges vid normal hjärtfrekvens:

  1. Vid vänstersvikt i första hand nitroglycerin sublingualt eller som infusion.
  2. Inj furosemid 10 mg/ml 2-4 ml iv.
  3. ACE-hämmare, tabl Ramipril 1,25-2,5 mg x 2 ges tidigt vid svikt, nedsatt pumpfunktion, diabetes eller hypertoni (måldos 5 mg x 2 eller 10 mg x 1).
  4. Tillägg calciumantagonist (Amlodipin).

Lipidsänkning

Tabl Atorvastatin 20-80 x 1 mg ges till alla patienter med AKS. Rådgivning rörande kost och motion ges till alla patienter.

Anemi

Utred orsak till anemi. Vid blödning efter insättning av tromboshämmande behandling måste risken med blödningen ställas mot risken att sätta ut denna behandling. Blodtransfusion vid AKS försämrar prognosen. Undvik transfusion hos cirkulatoriskt stabil patient utan tecken på myokardischemi vid Hb >80 g/l. Vid allvarlig blödning eller vid tecken på pågående ischemi och Hb <100 g/l, bör blodtransfusion övervägas.

Oro och ångest

Tabl oxazepam (Oxascand) 10-25 mg vb eller inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv vb.

Illamående

Inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv.

Senast ändrad