Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut hjärtinfarkt – definitioner, diagnoskriterier

Definition

Myokardischemi orsakad av plötsligt försämrat blodflöde i ett eller flera av hjärtats kranskärl.

ST-höjningsinfarkt (STEMI): EKG visar nytillkommen ST-höjning, vänstergren­block och/eller ny Q-våg. Orsakas av trombotisk ocklusion, i regel på grund av plackruptur.

Instabil kranskärlssjukdom/instabilt koronart syndrom: Detta begrepp omfattar ”icke ST-höjningsinfarkt” (NSTEMI) och ”instabil angina pektoris”. Diagnosen styrs av troponin T i blodprov. EKG kan visa övergående ST-höjningar, ST-sänkning eller T-vågsinversion. Orsakas av trombotisk ocklusion, tät stenos eller tromb med perifer emboli.

Akut hjärtinfarkt - diagnoskriterier

Troponinstegring över beslutsgränsen för aktuell metod och där minst 2 troponin-bestämningar med minst 6 timmars intervall visar ett stigande eller sjunkande förlopp. Plus minst ett av följande:

  • Typiska symtom: Bröstsmärta av ischemisk karaktär under mer än 15 minuter eller akut hjärtsvikt utan annan förklaring.
  • EKG förändringar: Utveckling av patologisk Q-våg* i minst 2 avledningar alternativt ischemiska ST-förändringar* eller nytillkommet vänstergrenblock (LBBB). Infarktdiagnostik vid LBBB, se nedan, Sgarbossakriterier. Högergrenblock är inget hinder för infarktdiagnostik.
  • Bildbevis på nytillkommen förlust av viabelt myokardium eller ny regional väggrörelseabnormitet.

* Patologisk Q-våg: Duration ≥0,03 s och >25 % av R-vågens amplitud.

* Ischemiska ST-förändringar: Ny ST-höjning (i frånvaro av tecken på vänsterkammarhypertrofi och LBBB) i två angränsande avledningar ≥1 mm, förutom i avledning V2–V3 där följande gäller: ≥2,5 mm hos män <40 år, ≥ 2 mm hos män >40 år och ≥1,5 mm hos kvinnor. Ny horisontell eller nedåtsluttande ST-sänkning ≥0,5 mm i två angränsande avledningar.

Sgarbossa kriterier för diagnostik av STEMI vid vänstergrenblock och klinik tydande på akut hjärtinfarkt

Sgarbossa kriterier för diagnostik av STEMI vid vänstergrenblock och klinik tydande på akut hjärtinfarkt

Bild vänster: ST-höjning ≥1 mm i en avledning med positiv QRS - 5 poäng
Bild mitten: ST-sänkning ≥1 mm i V1, V2 eller V3 – 3 poäng
Bild höger: ST-höjning >5 mm i avledning med negativ QRS – 2 poäng
Summa ≥3 poäng; 90 % specificitet för hjärtinfarkt (STEMI); 38% sensitivitet.

Fem olika typer av hjärtinfarkt

Ökning av troponin vid annan sjukdom med hjärtpåverkan klassas ej som hjärtinfarkt. Tilläggskoder till ICD-10 medger klassificering i de olika typerna (U98.1–U98.5).

Typ 1: Hjärtinfarkt orsakad av ischemi genom trombosbildning i kranskärl på grund av plackerosion eller -ruptur.

Typ 2: Hjärtinfarkt orsakad av imbalans mellan syre-/blodtillförsel till myokardiet och behov. Minskad tillförsel kan bero på kärlspasm, hypotension, hypoxi, anemi mm. Ökat behov kan orsakas av kraftig ansträngning, takyarytmi mm.

Typ 3: Plötslig död när omständigheterna talar för akut hjärtischemi men diagnosen inte har bekräftats med markörstegring.

Typ 4a: PCI-orsakad infarkt. Troponin minst 3 x över referensvärdet.

Typ 4b: Infarkt orsakad av stenttrombos.

Typ 5: Infarkt orsakad av CABG. Troponin 5 x över referensvärdet.

Beslutsgränser för högsensitivt troponin T

Beslutsgräns för akut myokardskada är med högsensitivt troponin T >14 ng/l. Vid låga nivåer, bör man ha en ökning om minst 100 % vid ett initialt värde under 10 ng/l (t ex 9 till ≥18 ng/l) och vid initiala värden mellan 10–50 ng/l bör en ökning vara minst 50 % för att anses säkerställd. Vid liten, eller några dagar gammal myokardskada, kan kurvförloppet vara mindre uttalat eller sjunkande.

Med högsensitiv metod ser man ofta lätt förhöjda värden hos äldre (>65 år) och vid vissa medicinska tillstånd, se nedan. Första troponinvärdet är då svårbedömt innan andra värdet är känt. Detta prov tas efter 1-6 timmar.

Hjärtsjukdomar och interventioner där förhöjda nivåer av högsensitivt troponin T kan ses trots frånvaro av ischemisk hjärtsjukdom: Klaffsjukdom, stresskardiomyopati (takotsubo), elkonvertering och defibrillering, endokardit, hjärtkontusion, hjärtkirurgi, hjärtsvikt, hypertrof kardiomyopati, inlagringssjukdomar (amyloidos, hemokromatos, sarkoidos, sklerodermi), ablationsingrepp, perimyokardit, taky- eller bradyarytmi. Primärt icke kardiologiska tillstånd: Akut stroke eller subarachnoidal-blödning, aortadissektion, vissa förgiftningar, stora brännskador, cytostatika, kraftig fysisk ansträngning, lungemboli, pulmonell hypertension, njursvikt, respiratorisk insufficiens, sepsis och septisk chock. Högsensitivt troponin ökar ej vid rabdomyolys eller perifer muskelskada.

Senast ändrad 2019-09-13