Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takotsubokardiomyopati (Stresskardiomyopati)

Definition

Akut myokarddysfunktion. Utgör ca 2 % av alla ”ST-höjningsinfarkter”. Normala kranskärl. Typisk bild på akut vänsterkammarangiografi och ekokardiografi i tidigt skede. Ofta god prognos men bild som vid akut hjärtsvikt och allvarliga arytmier förekommer. Recidiverar sällan.

Orsaker

Utlöses av mental eller fysisk stress hos majoriteten. Underliggande mekanismen oklar. Katekolaminutlöst?

Klinisk bild

I regel infarktinsjuknande med centrala bröstsmärtor och andnöd. Atypiskt insjuknande förekommer med t ex medvetslöshet och där hjärtfynden upptäcks en passant. ST-höjningar i EKG hos en majoritet. Ibland utvecklas generell T-negativitet. Lätt-måttlig ökning av troponin.

Utredning

  • Blodprover: Se under ”Akut ST-höjningsinfarkt”.
  • EKG- och ischemiövervakning som vid akut ST-höjningsinfarkt.
  • Akut koronarangiografi vid akut insjuknande och ST-höjning i EKG. Normala kranskärl eller endast insignifikanta plack. Vänsterkammarangiografi visar (typisk) akinesi och dilatation apikalt (apical ballooning).
  • Tidig ekokardiografi visar samma vänsterkammarbild som angiografin. Bilden brukar normaliseras på dagar-veckor.

Behandling

  • I regel ges ASA och betablockare enligt rutin vid akut hjärtinfarkt.
  • Överväg behandling med statiner och ACE-hämmare.
  • Calciumantagonister kan övervägas.
  • LMH och klopidogrel ges vanligen ej.

ICD-kod: Kardiomyopati, specificerad I42.8

Uppdaterad: 2018-05-23