Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Myokardit

Definition

Sjukdom i myokardiet med inflammatoriska infiltrat, nekros och/eller degeneration av myocyter. Antingen akut fas (de två första veckorna) och/eller kronisk form med ”autoimmun” destruktion av myocyter.

Orsaker

 • Virus (coxsackie B) är vanligaste orsaken till akut och subakut myokardit. Vanliga virusjukdomar kan följas av myokardit. Cirka 50 % är ”idiopatiska” (virusetiologi?).
 • Ovanliga agens: Streptokocker, meningokocker, mykoplasma, Borrelia, toxoplasmos, trypanosoma, malaria, Chagas m fl.
 • Läkemedel – t ex HIV-medel, doxyrubicin, kokain, amfetamin.
 • Jättecellsmyokardit. Snabbt och allvarligt förlopp. Autoimmun mekanism.
 • Eosinofil myokardit. Kan vara del i överkänslighetsreaktion, systemsjukdom eller infektion.
 • Postpartum-myokardit. Sista graviditetsmånaden och upp till 5 månader post­partum.
 • Myokardpåverkan vid systemsjukdomar som sarkoidos, SLE, reumatoid artrit, jättecellsarterit, inflammatoriska tarmsjukdomar.
 • Strålterapi mot thorax (även långsiktiga skador på kärl och klaffar).
 • Rejektion efter hjärttransplantation.

Klinisk bild

Varierande symtom från trötthet och mild dyspné till svår hjärtsvikt. En föregående virusinfektion ses hos 60 % med ett intervall på 1-2 veckor mellan infektionen och insjuknadet.

 • Feber, trötthet, sjukdomskänsla.
 • Bröstsmärtor med obehag i bröstet, pleuritsmärta (vid samtidig perikardit eller retrosternal tyngdkänsla.
 • Ansträngningsdyspné vanligt, ortopné eller vilodyspné i svåra fall.
 • Arytmier, som kan leda till plötslig död.

Misstänk myokardit hos yngre patient med akut hjärtsvikt utan bakomliggande sjukdom och avsaknad av riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom.

 • I status ses ofta 1. takykardi utan feber, 2. tecken på hjärtsvikt, 3. trikuspidalis- och mitralisinsufficiens på grund av höger- och vänster­kammardilatation och 4. i svåra fall kardiogen chock.
 • Blodprover visar förhöjd CRP, SR, ibland leukocytos. Troponinökning ses hos 50 %.
 • EKG visar ofta sinustakykardi, ospecifika ST-T förändringar, perikardit, AV-block eller takyarytmier. Patologiska Q-vågor eller vänstergrenblock är ett allvarligt tecken.
 • Ekokardiografi kan visa systolisk eller diastolisk dysfunktion, generell eller regional hypokinesi. Vid samtidig perikardit ses perikardexudat.
 • MR hjärta har högst diagnostisk känslighet.

Utredning

 1. Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP. Troponin. NT-proBNP vid sviktmisstanke.
 2. EKG, ekokardiografi.
 3. MR hjärta ska övervägas.
 4. Koronarangiografi vid differentialdiagnostiska svårigheter.
 5. Virusserologi och har begränsat värde i den akuta situationen.
  Riktade odlingar och serologi efter anamnes.
 6. Hjärtbiopsi vid misstanke på jättecellsmyokardit.

Behandling

 • Symtomatisk behandling av hjärtsvikt med betablockare, ACE-hämmare och diuretika vb.
 • Arytmier. Takyarytmier elkonverteras på vid indikation (ICD i svåra fall). Symtomgivande bradyarytmier kan kräva pacemaker.
 • Undvik NSAID och steroider, kan försämra svikt och läkning.
 • Utsättning av mediciner med negativt inotrop effekt (antiarytmika klass I). Ökad känslighet för digitalis, som bör undvikas.
 • Steroider + cyklosporin kan motiveras vid jättecellsmyokardit.
 • Antivirala medel har ingen bevisad effekt i akutsituationen.
 • I svåra fall mekaniskt cirkulationsstöd och hjärttransplantation.

Uppföljning

Patienten sjukskrives 1-4 veckor vid utskrivningen beroende på grad av kvarstående hjärtpåverkan och arbetsuppgifter. Kraftigare fysisk ansträngning ska undvikas närmaste månaden. Patienter utan påtaglig myokardpåverkan i akutförloppet bör genomgå ekokardiografi och arbetsprov efter 4-6 v enligt lokala rutiner.

Patienter med myokardpåverkan i akutförloppet (signifikanta arytmier, nedsatt EF eller troponinökning ska genomföra förnyad ekokardiografi efter 3-4 veckor. Är detta normalt och patienten symtomfri bör man genomföra polikliniskt arbetsprov. Om ekokardiografi visar fortsatt myokard­påverkan (nedsatt EF) eller patologiskt arbetsprov bör kraftigare fysisk anstängning undvikas kommande 5-6 månader. Därefter ny undersökning och kardiologbedömning. Patienter som haft svår myokardit bör följas upp även om normalisering skett då kronisk inflammation kan leda till dilaterad kardiomyopati och hjärtsvikt.

ICD-koder: Akut myokardit I40.9; Myokardit vid andra sjukdomar I41.0-8

Uppdaterad: 2018-05-23