Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pacemakerpatienter på akutmottagningen

Pacemakeroperation är ett litet ingrepp i lokalbedövning. Patienten kan leva ett normalt liv med sin pacemaker.

Pacemakerkodens fyra positioner

Position 1: Var stimulerar man?
A= Förmak V= Kammare D= Förmak och kammare

Position 2: Var sensar man (avkänning)?
A= Förmak V= Kammare D= Förmak och kammare

Position 3: Hur reagerar pacemakern på sensat slag?
I= Inhiberar T= Triggar D= både I och T

Position 4: Tilläggsposition.
R= Rate response. Känner av aktivitet och ökar takten vb.

Kammarpacing VVI-R

Stimulering och avkänning i höger kammare. Kontraktionsmönstret blir oftast inte normalt. Ingen synkronisering av förmaks- och kammar-kontraktion. Frekvensen kan variera med graden av aktivitet. EKG-utseende som vid vänstergrenblock.

Indikation: Långsamt förmaksflimmer/-fladder.

Förmakspacing AAI-R

Stimulering och avkänning i höger förmak. Kontraktionsmönstret blir normalt med normala QRS-komplex. Synkronisering förmak/kammare bibehålls. Frekvensen varierar med graden av aktivitet.

Indikation: Sjuk sinusknuta utan AV-block eller breda QRS.

AV-synkron pacing DDD-R

Stimulering och avkänning i höger förmak och kammare. Kontraktionsmönstret blir oftast inte normalt. Synkronisering mellan förmak och kammare bibehålls. Frekvensen varierar med grad av aktivitet. EKG har vänstergrenblocksutseende.

Indikation: AV-block, sjuk sinusknuta, kardioinhibitorisk synkope.

Funktionskontroll

Funktionskontroll kräver programmerare av samma fabrikat som pacemakern. Pacemakerdysfunktion är ovanligt. Yrsel eller svimning samtidigt med pacemakerspikar på EKG utan efterföljande komplex (exit block) talar för dysfunktion. Vid sådan misstanke inläggning för arytmiobservation och kontakt med pacemakerenhet.

Elkonvertering och pacemaker

Elkonvertering bör ske med anterioposterior strömriktning för att undvika tillfällig funktionsstörning. Efter korrekt elkonvertering behöver pacemakern normalt inte kon­trolleras.

ICD (Implanted cardioverter defibrillator)

Innehåller samma pacemakerfunktioner som en DDD-R/VVI-R/AAI-R pacemaker i kombination med förmåga att avge anti-taky-pace (ATP) eller chock vid detektion av kammararytmi. VT bryts i regel med ATP.

Indikationer för ICD

Sekundärprofylax hos patienter som överlevt hjärtstopp eller VT med hemodynamisk påverkan. Primärprofylax vid nedsatt kammarfunktion (EF <35–40 %) och NYHA-klass I-III. Efter hjärtinfarkt med EF <40 % i akutskedet ska vänsterkammarfunktionen utvärderas med ny ekokardiografi efter ca 1 månad före ställningstagande till ICD. Samtidigt upptitrering av sviktbehandling till ”måldoser” om möjligt.

Primärprofylax vid hjärtsjukdom av annan genes, t ex långt QT-syndrom, hypertrofisk kardiomyopati, Brugadasyndrom mm efter specialistbedömning.

Ökad risk för feltolkning och inadekvat chockterapi vid sinustakykardi eller snabbt förmaksflimmer. ICD-chock kan inhiberas genom att man lägger en magnet ovanpå dosan. Chock- och ATP-terapi är inhiberad under den tid magneten ligger på men aktiveras omedelbart när magneten avlägsnas.

Resynkroniseringsterapi (cardiac resynchronisation therapy - CRT)

Vid hjärtsvikt med EF <35 %, NYHA-klass II–III–IV och vänstergrenblock med QRS-bredd ≥130 ms rekommenderas behandling med CRT.

CRT-P Resynkroniseringsterapi med pacemakerbehandling.

CRT-D Resynkroniseringsterapi med pacemaker och defibrillator.

Senast ändrad 2019-06-19