Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Definition

Tillståndet troligen vanligare än man tidigare antagit. Förväxlas ibland med hjärtsvikt. Akut inflammatoriskt tillstånd med respiratorisk svikt, nytillkomna bilaterala lunginfiltrat (ödem, ”konsolideringar”) förenat med hypoxi. Vid svår-medelsvår ARDS är PaO2/FIO2 <26 (detta motsvarar PaO2 <5,3 kPa vid luftandning). Tillståndet kan inte helt förklaras av nedsatt hjärtfunktion eller vätskeöverskott. Den kliniska bilden och patofysiologin är likartad trots olika etiologi med (icke-kardiellt) ödem på grund av alveolokapillär membranskada. Lättare grader av ARDS definieras som kvot PaO2/FIO2= 27-40.

Orsaker

Tillstånd som kan leda till ARDS:

  • Systemiska reaktioner, t ex sepsis, hemorragisk pankreatit
  • Virus-, bakterie-, svamp- och pneumocystis jiroveci-infektioner
  • Aspiration av ventrikelinnehåll, vatten vid drunkning
  • Inhalation av toxiska gaser
  • Lungödem i samband med överdos av heroin, metadon, morfin, dextropropoxyfen, metanol m fl
  • Immunologisk inducerade; Goodpasture´s syndrom, SLE
  • Chocklunga - traumatiska tillstånd med hypotension
  • Efter blodtransfusion (”TRALI”)
  • Post kardiopulmonell bypass - “postperfusion lung”

Klinisk bild

Dyspné och takypné med sjunkande PaO2 och PaCO2 utan fysikaliska fynd eller diskreta rassel. Hypoxi som kan korrigeras med oxygen. Röntgen visar diffusa-täta spridda infiltrat. DT torax visar bilaterala utbredda infiltrat, typ ”ground glas och konsolideringar”. Med försämring får patienten ökande dyspné, takypné och cyanos med sjunkande PaO2 och stigande PaCO2. Auskultation kan påvisa rassel.

Behandling

Oxygentillförsel med minst 85 % saturation som mål. Vid fortsatt försämring intensivvård med CPAP- eller ventilatorbehandling. Extrakorporal membranoxygenering (ECMO) i extrema fall.

Behandla utlösande orsak. ARDS är ofta del av multiorgansvikt där varje komponent kräver åtgärd. Steroider rekommenderas ej.

ICD-kod: ARDS J80.9

Senast ändrad