Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glomerulonefrit – akut

Definition

Inflammation i glomeruli genom deposition av cirkulerande antigen-antikroppskomplex eller antikroppar riktade mot glomerulär basalmembran.

Klinisk bild

Anamnes: Trötthet, blekhet, illamående, kräkningar, huvudvärk, måttlig feber, dov smärta i ryggen, små urinmängder eller blodig urin. Fråga efter symtom tydande på systemsjukdom: Ledbesvär, petekier, purpura, övre luftvägssymtom som hosta och nästäppa.

Status med noggrann hudinspektion: Hypertoni vanligt. Ibland vänster-svikt med rassel, eventuellt ansikts- och ögonlocksödem eller perifera ödem.

Laboratoriefynd. Hög SR, CRP-stegring, måttlig anemi, normalt eller förhöjt P-Kreatinin. Urinprov: Mikro- eller makroskopisk hematuri, obetydlig till måttlig proteinuri, röda blodkroppscylindrar, hylina och korniga cylindrar, ibland vita blodkroppar.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blod-, elektrolytstatus, urea, albumin, elfores. Vid misstanke om systemsjukdom: se ”Akut njursvikt”.

Urin: Urinstatus/testremsa, sediment, elfores eventuellt odling. U-Albumin/U-Kreatinin.

Behandling

Kontakta njurmedicinspecialist för diskussion.

Patienter som inte är allmänpåverkade och som endast har lätt till måttlig inflammatorisk reaktion med normalt P-Kreatinin och P-Albumin, lätt hematuri och låggradig proteinuri bör remitteras till njurmedicinsk mottagning för fortsatt utredning.

Patienter med måttlig till kraftig inflammation, påverkad njurfunktion, sänkt plasmaalbumin, hematuri och kraftig proteinuri bör inläggas för utredning och ställningstagande till njurbiopsi.

Ospecifik: Ödem- och blodtrycksbehandling. Patient med kraftigt ödem behandlas med furosemid i stigande doser. ACE-hämmare reducerar graden av proteinuri. Blodtrycksstegring behandlas därför i första hand med ACE-hämmare. Patienter med hypoalbuminemi (<20 g/l) på grund av nefrotiskt syndrom ska behandlas med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax. Behandla hyperlipidemi.

Specifik: Steroider och cytostatika beroende på histopatologisk och immunologisk diagnostik med njurbiopsi.

ICD-koder: Akut glomerulonefrit N00, snabbt progredierande glomerulonefrit N01, icke specificerad glomerulonefrit N05 (för fjärdepositionen se ICD-10).

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin