Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontrastmedelsorsakad nefropati

Definition

Kreatininstegring på minst 25 % eller 44 µmol/l inom 3 dygn efter kontrastmedelstillförsel.

Klinisk bild

Särskilda riskgrupper (ofta samverkande faktorer)

  • Nedsatt njurfunktion, särskilt i samband med diabetes.
  • Akut försämrad njurfunktion: Akut hjärtsvikt, sepsis, chock, akut nefrit mm (kreatininvärdet har dock ännu inte stigit så mycket).
  • Dehydrering.
  • Ålder över 70 år.
  • Nefrotoxiska läkemedel: NSAID, aminoglykosider, cytostatika m fl.
  • Hög kontrastmedelsdos (DT- och angiografiundersökningar).

Incidens <5 % vid normal njurfunktion och 10-30 % vid nedsatt funktion. Maximal påverkan efter 3-4 dagar och i regel normalisering inom 1-2 veckor.

Behandling – prevention

Preventiv strategi

  • Eftersträva andra metoder om möjligt, t ex ultraljud. Inte sällan måste dock kontraströntgenundersökning utföras. Beslut om detta tas av ansvarig kliniker, ofta i samråd med bakjour.
  • Hydrera patienten vid hypovolemi inför undersökningen. Tillför minsta möjliga kontrastdos, se nedan.

Metformin utsättes till och med 48 tim efter undersökning på grund av risken för ackumulering vid eventuell kontrastorsakad njurskada. P-Kreatinin på riskpatienter före återinsätting av metformin.

ICD-koder: Akut njursvikt N17.8 + Y57.9 + ATC-kod

Senast ändrad