Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontrastmedelsorsakad nefropati

Definition

Kreatininstegring på minst 25 % eller 44 µmol/l inom 3 dygn efter kontrastmedelstillförsel.

Klinisk bild

Särskilda riskgrupper (ofta samverkande faktorer)

  • Nedsatt njurfunktion, särskilt i samband med diabetes.
  • Akut försämrad njurfunktion: Akut hjärtsvikt, sepsis, chock, akut nefrit mm (kreatininvärdet har dock ännu inte stigit så mycket).
  • Dehydrering.
  • Ålder över 70 år.
  • Nefrotoxiska läkemedel: NSAID, aminoglykosider, cytostatika m fl.
  • Hög kontrastmedelsdos (DT- och angiografiundersökningar).

Incidens <5 % vid normal njurfunktion och 10–30 % vid nedsatt funktion. Maximal påverkan efter 3–4 dagar och i regel normalisering inom 1–2 veckor.

Behandling – prevention

Preventiv strategi

  • Eftersträva andra metoder om möjligt, t ex ultraljud. Inte sällan måste dock kontraströntgenundersökning utföras. Beslut om detta tas av ansvarig kliniker, ofta i samråd med bakjour.
  • Hydrera patienten vid hypovolemi. Tillför minsta möjliga kontrastdos, se nedan.

Metformin utsättes till och med 48 tim efter undersökning på grund av acidosrisken vid kontrastorsakad njurskada. P-Kreatinin på riskpatienter före återinsätting av metformin.

ICD-koder: Akut njursvikt N17.8 + Y57.9 + ATC-kod

Senast ändrad 2019-06-26

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se