Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sinustrombos

Sällsynt tillstånd, incidens ca 5/milj. Drabbar främst personer <50 år. Orsaken är ofta en genetisk eller förvärvad koagulationsdefekt med trombosrisk i kombination med annan riskfaktor som p-piller, graviditet/ postpartum, malignitet, grav dehydrering, infektioner i huvudregionen eller huvudskador.

Klinisk bild

Stor variation i kliniska symtom. Svår och ofta missad diagnos.

Ökat intrakraniellt tryck: Akut eller gradvis insjuknande över dagar till veckor med svår huvudvärk av varierande grad. Staspapiller, medvetande­påverkan och krampanfall.

Ischemiska skador: Fokala neurologiska bortfallssymtom, atypiska infarkter och blödningar på DT hjärna.

Trombos i sinus cavernosus är vanligen orsakad av regional infektion.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, PK, APTT, CRP. Blododla vid sepsis­misstanke. D-dimer (normalt värde i akutskedet talar emot men utesluter inte helt trombos). Koagulationsutredning vid säker diagnos.

Lumbalpunktion med tryckmätning: Tryckökning ses hos ca 80 %.

DT hjärna utan kontrast ger diagnosen eller misstanke i ca 30 % och kan även påvisa hemorragisk eller icke-hemorragisk stasinfarkt, uni- eller bilateralt.

DT-angio (venfas) eller MR-angio är ”gold standard”.

Kontakta neurolog, neurokirurg, neurointerventionist och neuroradiologisk expertis. Vid behov kontakta med infektionsläkare, gynekolog etc.

Behandling

God övervakning i akutskedet. Patienten kan snabbt försämras.

Sinustrombos hos patient utan medvetandepåverkan

Fulldos LMH eller heparininfusion. Infarkt med hemorragiskt inslag utgör normalt ej kontraindikation men kan motivera heparininfusion.

Tabl warfarin insättes om ej blödning. I regel 3-6 mån behandling.

Sinustrombos hos medvetandesänkt patient

Kontakta neurokirurg. Ofta motiverat anlägga ventrikeldränage. Indikation för lokal trombolys kan föreligga vid fokala symtom i kombination med vakenhetssänkning och/eller synned­sättning. Lokal trom­bolys-behandling har inte utvärderats i studier, individuell bedömning vid symtom­progress trots heparinbehandling.

ICD-kod: I67.6

Senast ändrad