Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Subduralhematom

Definition

Blödning, som uppstår mellan duran och araknoidean, genom skada på venerna som löper under duran.

Orsaker

Orsakas nästan alltid av trauma men kan i sällsynta fall uppkomma spontant. Utvecklingen av hematomet kan ske snabbt i anslutning till allvarligare skalltrauma - akut subduralhematom eller långsamt, dagar till veckor efter lindrigt skalltrauma.

Riskfaktorer för kroniskt subduralhematom:

  • Koagulationsrubbning. Behandling med antikoagulantia eller trombocyt-hämmare.
  • Alkoholmissbruk.
  • Upprepade fall eller upprepade skalltrauma, t ex vid krampanfall.
  • Ålder >65 år.

Klinisk bild

Akut subduralhematom domineras av huvudvärk med snabb utveckling av slöhet, somnolens, medvetandeförlust. Ibland föregånget av illamående, kräkningar och neurologiska symtom som balansrubbning, hemipares, tal- och synstörning eller kramper.

Kroniskt subduralhematom. Traumat kan vara bortglömt eller ignorerat. Hos äldre kanske endast manifesterat som minnesstörning eller förvirring. I enstaka fall sker spontan regress.

Utredning

Blodprover: Blodstatus, CRP, kreatinin, glukos. Leverprover. PK.

DT hjärna.

Behandling

Handläggning efter akut kontakt med neurokirurg.

ICD koder. Spontant: I62.0; Traumatiskt: S06.5 + orsakskod.

Senast ändrad