Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Transitorisk ischemisk attack (TIA )

Definition

Akut insjuknande med fokala neurologiska symtom från karotis- eller vertebro-basilarisområdet med duration <24 timmar, se symtom under Stroke/TIA översikt. Hopade TIA= två eller flera TIA inom en vecka.

Tio % av patienter med TIA utvecklar stroke inom 48 timmar.

Amaurosis fugax är en variant av TIA: Övergående blindhet/kraftig synnedsättning med duration sekunder-minuter.

Utredning

Inläggningsfall.

Blodprover dag 1: Blod-, elektrolytstatus, PK, glukos, CRP. Dag 2: Lipider, fasteglukos, leverstatus. Patient <50 år: kardiolipin-ak, lupusantikoagulans, SR, TSH. Oral glukosbelastning dag 3-4 på strokepatienter utan känd diabetes.

Bilddiagnostik. Lokala rutiner eller nedanstående utredningsgång.

TIA eller amaurosis fugax (AF) med debut inom 24 tim före ankomsten:

  • Akut DT hjärna för att utesluta blödning + akut DT-angio för att kartlägga eventuell kärlocklusion eller stenos aktuell för åtgärd. Detta gäller även om symtomen gått i regress.
  • Om akut DT-angio avstås så utföres DT hjärna akut för att utesluta blödning och karotisduplex inom 2 dygn för operabla patienter.
  • Patient <50 år, alltid DT angio.

Om mer än 24 tim förflutit utföres DT hjärna akut för att utesluta blödning och carotis-duplex inom 2 dygn för operabla patienter. Patient <50 år, alltid DT-angio.

EKG: Alla patienter med misstanke på kardiell emboli/FF ska även utredas med 72-tim Holter om antikoagulantia kan vara aktuellt.

Ekokardiografi: Misstanke om kardiell emboli (utföres dock ej rutinmässigt vid känt förmaksflimmer), oklart blåsljud (endokardit?) eller andra svårbedömda hjärtfynd.

Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi, hyperventilation, benign yrsel, kardiell synkope, MS-skov med paroxysmala attacker.

Behandling

Om DT hjärna ej visar blödning ska patienten erhålla laddningsdos Trombyl 300 mg snarast om han/hon ej redan står på ASA. Man kan överväga dubbel trombocythämning med ASA+klopidogrel under kortare tid (3-4 veckor), diskutera med strokeläkare eller neurolog.

TIA med kardiell embolikälla: NOAK i första hand. Warfarin på särskilda indikationer.

Operationsindikation: Symtomatisk karotisstenos omfattande >70 % av lumen. Operationen bör utföras inom 14 dagar från första symtom. Riskfaktorintervention före utskrivning: Behandla hypertoni (målvärde <135/85 mmHg). Ge tabl Atorvastatin 20-80 mg mot hyperlipidemi. Behandla diabetes mellitus. Rökstopp. Livsstilsråd.

Bilkörning: TIA-patienter ska avstå detta minst 1 månad. Se beslutsstöd.

ICD-kod: TIA G45.9

Senast ändrad