Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alkoholabstinens, delirium tremens och opiatabstinens

Publicerat 2019-10-02

Beakta klinisk situation. Gäller det att förebygga abstinens efter långvarigt alkoholintag eller har patienten redan utvecklat abstinenstecken. I första fallet kan risken skattas efter anamnes och benzodiazepiner ges i låg-måttlig dos. Redan etablerad abstinens behandlas med olika intensitet beroende på svårighetsgrad. I de svåraste fallen med delirium och uttalad motorisk oro måste man begära intensivvård och ”nedsövning”.

Klinisk bild - alkoholabstinens

Alkoholabstinens debuterar vanligen 6-12 timmar efter sista alkoholintaget. Symtomen utgörs av takykardi, hypertoni, hypertermi, postural tremor, rödbrusighet och ökad svettning. Därtill psykiska symtom som sömnsvårigheter och oro/ångest. Alkoholabstinens är en sammanvägd bild av ovanstående symtom, varför det inte räcker med exempelvis isolerad takykardi och etylanamnes för att klassificera patientens tillstånd som abstinens.

Var observant på Wernickes encefalopati (WKS, se särskilt program).

Utredning - alkoholabstinens

 • Blodprover med P-Glukos (alkoholutlöst hypoglykemi), blodstatus, leverprover, elektrolystatus. Eventuellt blodgas för att bedöma acidos (vid t ex metanol- eller etylenglykolförgiftning).
 • DT hjärna vid skall skada eller hos patient med förvirring/nytillkommen neurologi.

Behandling - alkoholabstinens

 • Inj vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv/im x 2 som profylax för WKS. Om WKS misstänks ge högdos inj vitamin–B1, 500 mg (se nedan).
 • Tabl Oxascand 25 mg, 1-2 vb, max 400 mg/dygn, upprepas var-varannan timme tills symtomen viker. Höga doser kräver täta kontroller av vakenhet och av vitalparametrar och kan även ges vid nedsatt leverfunktion. Abstinenssymtomen utvärderas efter 1-2 h av läkare och sedan intermittent.
 • Initial schemabehandling med Oxascand är ett alternativ till ovanstående regim. Anses på sina håll leda till högre bensodiazepinförbrukning.
 • Vid behov av snabb effekt kan man ge inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 2-4 ml iv. Kan upprepas en eller flera gånger efter 5-10 min vb. Upp till 500 mg per dygn kan behövas. Högdosbehandling >30 mg på 1 tim kräver god personell övervakning. (Beroendeakuten S:t Görans sjukhus/ IVA/MIVA/IMA). Medicinera tills patienten är lugn, undvik överdriven sedering.
 • Ekvipotenta doser: 10 mg diazepam= 30 mg oxazepam.
 • Bensodiazepiner vid behov ges första vårddygnen till dess att abstinenssymtomen är under kontroll (normaliserade vitalparametrar, utebliven postural tremor och perspiration). Räkna ut total mängd bensodiazepiner per dygn. Initiera bensodiazepinschema med 4 doseringstillfällen och reducera dygnsdosen 30 % per dag.

Klinisk bild - delirium tremens (DT)

Delirium tremens är ett allvarligt tillstånd med 5 % mortalitet. Det inträffar oftast 2-4 dagar efter avhållsamhet från alkohol och föregås av en långvarig och intensiv missbruksperiod. DT varar sällan mer än 1 vecka. Vid blandmissbruk med bensodiazepiner kan delirium tremens utvecklas efter en längre latensperiod och varar då också längre.

Symtom på delirium är fluktuerande desorientering, samt hallucinos. Sömnlöshet. Ofta uttalad takykardi, blodtrycksstegring, feber utan infektion, illamående/kräkning, svettning, motorisk oro och krampanfall. Hypokalemi och hypomagnesemi är vanligt liksom stegrat CK.

Behandling – delirium tremens

Patienten ska vårdas på högre vårdnivå (IVA, MIVA, IMA). Ofta infusions-behandling med midazolam och propofol. Respirator i svåra fall.

Opiatabstinens – klinisk bild och behandling

Patient som är frusen, snuvig, tårögd, illamående och svettig samt har gåshud, mydriasis, buksmärtor och diarré.

Behandling vid kliniska tecken på opiatabstinens:

 1. Tabl Klonidin (Catapresan) 75 µg, 1 x 4 om blodtryck över 90/60 mmHg.
 2. Tabl Prometazinhydroklorid (Lergigan) 25 mg, 1-2 vb. Max 150 mg/dygn.
 3. Patienten bör rekommenderas att söka hjälp på beroendeenhet och ska inte förvänta sig att få droger men kan få medicinsk hjälp.
 4. Ge ej bensodiazepiner akut.

ICD-koder: F10.3-4

Senast ändrad