Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Konfusion/Delirium hos äldre, akut

Publicerat 2019-10-02

Klinisk bild

Akut påkommen konfusion som i regel fluktuerar över dygnet, Förändring av uppmärksamhet, orienteringsgrad och kognitiv förmåga. Patienterna kan uppvisa paranoida vanföreställningar. Konfusionen kan vara hyperaktiv, hypoaktiv eller av blandad typ och ofta förvärras symtomen nattetid.

Utredning - orsaker

Riskfaktorer: Hög ålder, demens (kognitiv svikt), funktionsnedsättning, multisjuklighet mm. Alkohol och droger.

Utlösande faktorer: Läkemedel, alkohol (särskilt in- eller utsättningssymtom för sedativa och antikolinergika), kirurgi, smärta, anemi, infektion, akuta sjukdomstillstånd av mycket varierande art. Beakta intoxikation, dehydrering/elektrolytrubbningar, förstoppning/urinretention, hypo-/hyper-glykemi, stroke mm.

Ju fler riskfaktorer desto färre och lindrigare utlösande faktor krävs för att utlösa delirium. I många fall är tillståndet långvarigt/bestående.

Behandling

  1. God omvårdnad. Oro och agitation ska bemötas med respekt. Försök inte korrigera patientens verklighetsbild. Säkerställ kost- och vätskeintag samt miktion och avföring. Eftersträva lugn miljö och undvik miljöombyte. Anhöriga är till hjälp. Extravak vb.
  2. Behandla underliggande medicinska tillstånd. Ej obligat att behandla positiv urinsticka om inga andra symtom på urinvägsinfektion föreligger. Hellre tappning än KAD vid urinstämma då KAD kan förvärra konfusion.
  3. Läkemedel minskar inte sjukhustiden eller mortaliteten. Bensodiazepiner och opiater bör undvikas, reducera dosen men sätt inte ut abrupt. Oxazepam ges vid alkoholabstinens.
    1. Antipsykotiska medel kan prövas. Eftersträva korttidsanvändning. 1. Haloperidol 0,25-0,5 mg po, im eller iv, max per dygn 3 mg. Minst sederande, eller; 2. Olanzapin 2,5-5 mg po, sublingualt eller im, max per dygn 20 mg, eller; 3. Quetiapin 12,5-25 mg po, max per dygn 50 mg. Mest sederande. OBS: Patienter med Lewy Body-demens och Parkinson bör inte inta neuroleptika.
    2. Eventuellt till natten: Kaps klometiazol (Heminevrin) 300 mg, 1-2 och/eller Zopiklon 5-7,5 mg.
    3. Inj diazepam iv, endast i ohållbara och agiterade situationer.

ICD-koder: F05.; Konfusion/delirium utan underliggande demenssjukdom F05.1; Konfusion/delirium med underliggande demenssjukdom Delirium ospec. F05.9

Senast ändrad