Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Konfusion/Delirium hos äldre, akut

Publicerat 2017-09-26

Klinisk bild

Akut påkommen desorganiserad hjärnverksamhet som fluktuerar över dygnet och som innebär en förändring av en persons normala uppmärksamhet, orienteringsgrad och kognitiva förmåga. Ofta kan patienterna uppleva att de befinner sig i en hotfull situation och har paranoida vanföreställningar, för detta hjälper inte bensodiazepiner som bör undvikas på patientgruppen. Konfusionen kan både vara av hyperaktiv, hypoaktiv eller av blandad typ och ofta förvärras symtomen nattetid.

Utredning - orsaker

 • Anamnes
  • Akut påkomna fluktuerande symtom?
  • Särskild händelse som stressar patienten?
  • Varför är patienten orolig?
 • Bakomliggande somatisk orsak
  • Trauma, smärta, nyligen genomgången kirurgi?
  • Infektion? – CRP, LPK, urinsticka. LP främst vid meningitretning.
  • Dehydrering/elektrolytrubbningar? – Elektrolytstatus inklusive calcium.
  • Förstoppning/urinretention/KAD?
  • Hypo-/hyperglykemi?
  • Stroke? – DT-hjärna vid fokala symtom eller om tillståndet inte kan förklaras av anamnes eller ovanstående utredningar.
 • Påverkan av läkemedel eller droger
  • Intoxikation?
  • In- eller utsättningssymtom (bensodiazepiner, opioider, alkohol?)
  • Antikolinerga biverkningar (tricykliska antidepressiva, urologiska spasmolytika, Atarax, Lergigan)?

Behandling

 1. Behandla underliggande medicinskt tillstånd. Ej obligat att behandla positiv urinsticka om inga andra symtom på urinvägsinfektion föreligger.
 2. Hellre tappning än KAD vid urinstämma då KAD kan förvärra konfusion.
 3. God omvårdnad. Oro och agitation ska bemötas med respekt. Försök inte korrigera patientens verklighetsbild. Säkerställ kost- och vätskeintag samt miktion och avföring. Eftersträva lugn miljö och undvik miljöombyte.
 4. Läkemedel – endast som komplement till ovanstående och för korttids-användning. Kaps klometiazol (Heminevrin) 300 mg, 1–2 till natten för sömn, eventuellt med Zopiklon 5–7,5 mg som tillägg vid bristande effekt. Tabl risperidon (Risperdal) 0,5 mg, 1 x 2–3 eller tabl/inj/mixtur haloperidol 0,5–1 mg, 1 x 2–3 vid behov (Patienter med Lewy Body-demens och Parkinson bör inte inta neuroleptika).
 5. Inj diazepam iv, endast i ohållbara och agiterade situationer.

ICD-koder: F05.; Konfusion/delirium utan underliggande demenssjukdom F05.1; Konfusion/delirium med underliggande demenssjukdom Delirium ospec. F05.9

Senast ändrad 2019-06-26