Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dykolyckor

Definition

Alla symtom som uppkommer hos en dykare inom ett dygn efter avslutad dykning betraktas primärt som utlösta av dykningen. I många fall är dykare väl pålästa i dykmedicin och deras synpunkter bör tas på allvar. Vid tveksamhet konsulteras tryckkammarjouren i Stockholm via Karolinska Solnas växel. Nedanstående berör huvudsakligen dykare som har med sig förråd med andningsgas – ”apparatdykare” eller ”SCUBA-divers”.

Klinisk bild

Dykare kan drabbas av yttre trauma, nedkylning och drunkningstillbud och detta bör beaktas vid differentialdiagnostiska överväganden.

Dykning kan därutöver orsaka vissa typiska symtom som delas in i barotrauma respektive dekompressionssjuka. Barotrauma drabbar de lokaler där det finns innesluten gas (lungor, öron, bihålor mm). Dekompressions-sjuka eller ”dykarsjuka” orsakas av inert andningsgas (vanligen nitrogen) som under dykning lösts i kroppens vävnader. Vid övermättnad och alltför snabb tryckminskning, som ej medgivit gasavgivning i kontrollerad takt, kan gasen inte vara kvar enbart i löst form utan bildar små bubblor.

Symtom och fynd

Barotrauma förekommer i anslutning till innesluten gas i bl a mellanöron, bihålor, lagade tänder, tarmar och lungor. De flesta barotrauman ger lokala symtom. Mellanöre­trauma kan ge hörsel- och balanspåverkan. Observera att ÖNH-symtom också kan vara tecken på neurologisk skada utan barotrauma. Lungbristning kan leda till gasembolisering i centrala nervsystemet.

Dekompressionssjuka kan ge lokala symtom: ”dykarloppor” med klåda eller marmoreringar (blå-violetta/vita strimmiga fläckar) i huden, ledsmärtor (”bends”) eller lymfstas (arm eller ben). Allvarligast är neurologiska symtom.

Behandling

Kontakt med tryckkammarjouren på vid indikation för ställningstagande till tryckkammarbehandling. Vid allvarliga symtom eller misstanke om CNS-skada är snabb tryckkammarbehandling nödvändig.

Starta så snart som möjligt oxygen 15 l/min på mask.

Inf Ringer-Acetat 1000 ml första timmen i rehydreringssyfte, därefter styrs infusionstakten av patientens tillstånd.

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin