Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elolyckor

Definition

Skadans omfattning beror på mängden elektrisk energi. Energin är beroende av spänningen, resistansförhållandena (kontaktytans storlek, tryck och fuktighet) och exponeringtiden. Eftersom spänningen ofta är den enda kända variablen indelas elolycksfall vanligen i högspännings- (>1000 V) och i lågspänningsolyckor (<1000 V). Växelström är farligare än likström beroende på svårigheten att komma loss från strömkällan och högre risk att inducera ventrikelflimmer. Blixtnedslag ger spänning >107 V och ska handläggas om högspänningsolyckor.

Klinisk bild

Kardiella skador: Arytmier i form av ventrikelflimmer, asystoli och supraventrikulära arytmier. Lågspänningsolyckor kan ge dödlig arytmi direkt vid skadetillfället men ger därefter ingen kvarstående hjärtpåverkan.

Brännskador: Högspänningsskador orsakar både ytliga och djupa brännskador. Strömmen följer vävnader med lägst resistens (blodkärl, nerver och muskler) och kan ge djupa brännskador även om hudskadorna är begränsade. Risk för utveckling av kompartmentsyndrom.

Njursvikt kan uppstå vid högspänningsolyckor på grund av rhabdomyolys sekundärt till muskelskador.

Neurologiska skador med funktionsbortfall i extremiteter, medvetslöshet och andra neurologiska symtom förekommer vid högspänningsolyckor. Överväg traumatisk hjärnskada vid neurologiska bortfallsymtom.

Kärlskador kan uppkomma vid högspänningsolyckor och ge både arteriell kärlspasm och trombos med symtom på akut ischemi.

Frakturer och luxering av leder kan uppkomma på grund av trauma och kraftig sammandragning av muskuler i samband med olyckan.

Utredning

Vid lågspänningsolyckor och opåverkad patient behövs ingen utredning annat än klinisk undersökning. Kontroll av EKG om symtom eller tecken på arytmi. Vid högspänningsolyckor kontroll av EKG, blodprover (elektrolyt-status, myoglobin). Klinisk bedömning av brännskador och röntgenunder-sökningar om tecken på traumatiska skador.

Behandling

Lågspänningsolyckor: Opåverkad patient med normalt EKG utan behandlingskrävande brännskador kan gå hem.

Högspänningsolyckor: Handläggs som traumafall. Ge inf Ringer-Acetat 1000-2000 ml första timmen. EKG-övervakning. Vid myoglobinemi behandling enligt anvisningar för rabdomyolys. Risk för hyperkalemi. Kontakt med brännskadecentrum vid utbredda brännskador. Vanligen går neurologiska symtom över inom ett dygn men kvarstående symtom kan kräva fortsatt utredning och rehabilitering.

ICD-koder: W86-W87

Senast ändrad 2019-10-02

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se