Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypotermi

Definition

Kroppstemperatur <35 °C.

Orsaker

Nedkylning vid låg omgivningstemperatur. Extra snabbt förlopp om immersion i vatten. Många fall av hypotermi uppkommer inomhus hos patienter som blir liggande längre tid på golv.

Klinisk bild

Mild (35–32 °C)
Huttring, ”shivering”
Takykardi
Kölddiures
Vasokonstriktion
Hyperventilation
Konfusion, störd motorik

Måttlig (32–28 °C)
Avtagande ”shivering”
Bradykardi och hypotension
Hypoglykemi
EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer)
Tilltagande muskelrigiditet
Metabolisk (och respiratorisk acidos)
Hypoventilation
Konfusion, apati

Svår (<28 °C)
Djup medvetslöshet
Extrem bradykardi (<30 /min)
EKG-förändringar (breddökat QRS)
Icke palpabla pulsar
Grav hypoventilation (1–2 andetag/min)
Areflexi, ljusstela pupiller
Arytmier (VES-VF-asystoli)
Hjärtsvikt/hypotension
Grav muskelrigiditet

Utredning

Mätning av central kroppstemperatur i rektum (rektaltermometer införd minst 10 cm), i urinblåsa (KAD med termistor) eller i esofagus (esofagusprobe) Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, glukos. Intoxikations-prover. Blodgas. EKG-övervakning, pulsoximetri, kontinuerlig mätning av kroppstemperatur. Svår sepsis kan ge hypotermi och bör övervägas som orsak.

Behandling

  1. Patienter med svår hypotermi och/eller tecken till cirkulatorisk instabilitet på grund av hypotermi (<30 °C) bör akut transporteras till ECMO enhet eller enhet med hjärt-lungmaskin för aktiv uppvärmning och cirkulationsstöd. Detta gäller även patienter med hjärtstopp under förutsättning att nedkylningen bedöms ha skett innan patienten drabbades av hjärtstoppet och att patienten i övrigt (baserat på ålder och övriga sjukdomar) bedöms kunna gagnas av denna behandling. Vid kammarflimmer defibrillering x 3, om ej effekt endast hjärtkompressioner och ventilation under transport till ECMO enhet. Läkemedel enligt A-HLR algoritm behöver inte ges till gravt hypoterma patienter (<30 °C).
  2. Förhindra ytterligare värmeförluster. Ta av våta kläder och använd varma filtar eller värmetäcke Aktiv extern uppvärmning ger beroende på patientens metabolism och underliggande sjukdomar en temperaturökning med ca 1-2 °C/timme.
  3. Infusion av uppvärmd (40 °C) Ringer-Acetat 1000 ml per timme (hypovolemi föreligger alltid vid måttlig-grav hypotermi). Tillförsel av natriumbikarbonat rekommenderas inte då pH normaliseras spontant när temperaturen stiger och cirkulationen förbättras. Patient med måttlig och grav hypotermi (<32 °C) bör vårdas på intensiv- eller intermediärvårds-avdelning.

ICD-kod: Hypotermi, extern X31; Åtgärdskod, aktiv uppvärmning FXC00

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin