Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypotermi

Definition

Kroppstemperatur <35 °C.

Orsaker

Nedkylning vid låg omgivningstemperatur. Extra snabbt förlopp om immersion i vatten. Många fall av hypotermi uppkommer inomhus hos patienter som blir liggande längre tid på golv.

Klinisk bild

Mild (35–32 ºC)
Huttring, ”shivering”
Takykardi
Kölddiures
Vasokonstriktion
Hyperventilation
Konfusion, störd motorik

Måttlig (32–28 ºC)
Avtagande ”shivering”
Bradykardi och hypotension
Hypoglykemi
EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer)
Tilltagande muskelrigiditet
Metabolisk (och respiratorisk acidos)
Hypoventilation
Konfusion, apati

Svår (<28 ºC)
Djup medvetslöshet
Extrem bradykardi (<30 /min)
EKG-förändringar (breddökat QRS)
Icke palpabla pulsar
Grav hypoventilation (1–2 andetag/min)
Areflexi, ljusstela pupiller
Arytmier (VES-VF-asystoli)
Hjärtsvikt/hypotension
Grav muskelrigiditet

Utredning

Mätning av central kroppstemperatur i rektum (rektaltermometer införd minst 10 cm), i urinblåsa (KAD med termistor) eller i esophagus (esophagusprobe) Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, glukos. Intoxikations-prover. Blodgas. EKG-övervakning, pulsoximetri, kontinuerlig mätning av kroppstemperatur. Svår sepsis kan ge hypotermi och bör övervägas som orsak.

Behandling

  1. Patienter med svår hypotermi och/eller tecken till cirkulatorisk instabilitet på grund av hypotermi (<30 °C) bör akut transporteras till ECMO enhet eller enhet med hjärt-lungmaskin för aktiv uppvärmning och cirkulationsstöd. Detta gäller även patienter med hjärtstopp under förutsättning att nedkylningen bedöms ha skett innan patienten drabbades av hjärtstoppet och att patienten i övrigt (baserat på ålder och övriga sjukdomar) bedöms kunna gagnas av denna behandling. Vid kammarflimmer defibrillering x 3, om ej effekt endast hjärtkompressioner och ventilation under transport till ECMO enhet. Läkemedel enligt A-HLR algoritm behöver inte ges till gravt hypoterma patienter (<30 °C).
  2. Förhindra ytterligare värmeförluster. Ta av våta kläder och använd varma filtar eller värmetäcke Aktiv extern uppvärmning ger beroende på patientens metabolism och underliggande sjukdomar en temperaturökning med ca 1–2 °C/timme.
  3. Infusion av uppvärmd (40 ºC) Ringer-Acetat 1000 ml per timme (hypovolemi föreligger alltid vid måttlig-grav hypotermi). Tillförsel av natriumbikarbonat rekommenderas inte då pH normaliseras spontant när temperaturen stiger och cirkulationen förbättras. Patient med måttlig och grav hypotermi (<32 ºC) bör vårdas på intensiv- eller intermediärvårds-avdelning.

ICD-kod: Hypotermi, extern X31; Åtgärdskod, aktiv uppvärmning FXC00

Senast ändrad 2019-06-26

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se