Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Malignt neuroleptikasyndrom

Syndromet uppträder hos ca 1 % vid neuroleptikabehandling oftast inom en vecka efter snabb dosökning. Orsaken är sannolikt brist på dopamin i CNS, alternativt blockad av dopaminreceptorer. Tillståndet kulminerar inom 1-3 dygn och går i regress efter 5-7 dagar. Mortalitet 10-20 % trots behandling.

Klinisk bild

Hypertermi (>38 ºC), excessiv svettning, muskelrigiditet, fluktuerande medvetandegrad, kramper, extrapyramidala symtom, förhöjt CK.

Behandling

Seponera neuroleptika och ge symtomatisk behandling som vid hypertemi/”värmeslag”. Ge calciumantagonist, inj Dantrolen (licenspreparat) 0,5-3 mg/kg x 2-3 iv i 2-3 dagar samt tabl bromokriptin (Pravidel - dopaminagonist) 2,5-15 mg x 2-3 po (upp-, nedtrappning) under 3-5 veckor. Behandla och övervaka patienten på IVA/MIVA/IMA.

Differentialdiagnos

”Läkemedelsinducerad hypertermi” utlöst av farmaka, vanligen kokain, amfetamin eller MAO-hämmare, vilka ger ökad muskeltonus, -rigiditet, tremor eller hypermetabolism. Ofta missbrukare med en komponent av ansträngningsvärmeslag på grund av agitation. I regel god prognos. (Se även "Serotonergt syndrom").

Senast ändrad

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin