Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Blodtransfusion – stor eller massiv blödning

Utredning

Blodstatus, APT-tid, blodgruppering och bastest, PK, fibrinogen. Joniserat calcium och pH via arteriell eller venös blodgas. Upprepa provtagning var 2-4:e timme vid fortsatt stor blödning.

Transfusionsgränser

Blodtransfusion restriktivt vid stabil hemodynamik (cirkulation, kapillär återfyllnad mm) eller övre GI blödning, mål Hb >70 g/l. Vid symtomgivande hjärtsjukdom högre gräns, Hb 80-90 g/l och hos instabil patient mål >90 g/l.

Behandling

  • Ge 4 enheter erytrocytkoncentrat (eventuellt blodgrupp 0 Rh negativt blod) vid okänd blodgrupp plus 4 enheter plasma och 1 enhet trombocyter. Kan beställas från blodcentral innan blodgruppering mm är klara.
  • Cyklokapron 100 mg/ml ges 2 gram (sedan eventuellt 1 gram var 8:e timme).
  • Fibrinogenkoncentrat (Riastap) 2-3 gram i.v. initialt sedan 2 gram vid fortsatt lågt fibrinogen.
  • Korrigera joniserat calcium till >1,0 mmol/l med 10 ml Kalciumglukonat 10 % (2,25 mmol, licenspreparat), långsamt iv, kan upprepas.
  • Korrigera pH<7,2 med vätska och eventuellt Tribonat eller bikarbonat.
  • Motverka hypotermi - Ge varma vätskor. Eventuellt varma filtar.
  • Om PK >1,5 ges Ocplex eller Confidex enligt FASS + Vitamin K (Konakion) 10 mg/ml 1 ml iv vid warfarinbehandling.
  • Om patienten står på dabigatran (Pradaxa) ge Praxbind 5 gram iv.
  • Om patienten står på Faktor Xa-hämmare, kontakta koagulationsspecialist för rådgivning. Detta gäller även om patienten står på andra trombocythämmare än Trombyl, se även https://www.ssth.se/lankar.

Senast ändrad