Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elkonvertering och defibrillering

Indikation

 • Svår cirkulationspåverkan på grund av kammarflimmer (VF) eller snabb persisterande ventrikeltakykardi (VT).
 • Behandling av akut VT eller supraventrikulär takykardi (SVT) eller förmaksflimmer med måttlig cirkulationspåverkan där farmakologisk terapi inte fungerat eller bedöms olämplig.
 • Elektiv elkonvertering av förmaksflimmer eller -fladder.

Förberedelser inför elkonvertering

Korrigera hypokalemi (<3,5 mmol/l) eller hyperkalemi (>5,5 mmol/l) samt hypertoni (>180/110 mmHg) eller hypotoni (<90 mmHg). Fasta 4–6 timmar före konvertering om möjligt.

Kontraindikationer

Digitalisintoxikation. Akut infektion med feber. Alla tillstånd som innebär ökad narkosrisk är relativ kontraindikation (hjärtsvikt, astma-KOL, njur­insufficiens, kraftig övervikt mm). Indikationen/vinsten måste ställas mot narkosrisken.

Utredning

Vid akut elkonvertering hinner man inte ta några prover. Vid icke akut åtgärd kontrolleras Hb, P-Kalium och P-Kreatinin. Digitalis behöver normalt inte sättas ut. Om digitalistoxicitet misstänks kontrolleras P-Digoxin. Överväg kontroll av koncentrationen av andra antiarytmika.

Utförande och handläggning

Informera patienten.

 1. Hjärt-lungstatus. BT-mätning. Pulsoximetri kontinuerligt. EKG-övervakning.
 2. Oxygen rutinmässigt.
 3. Vaken patient sövs med inj Propofol, 10 mg/ml, 1,0–1,5 mg/kg iv.
 4. Assistera ventilationen vb.
 5. Placera gelplattorna nedanför hö nyckelben och över medioaxillarlinjen vänster sida alternativt antero-posterior position. I detta senare fall bör man använda klisterelektroder som placeras något till vänster om medellinjen i hjärthöjd.
 6. Se till att ingen person har kontakt med patienten eller sängen under strömchocken.
 7. ”Osynkroniserad elchock” används vid VF eller polymorf VT, i övriga fall används synkroniserad elstöt.
 8. Följande initiala energinivåer rekommenderas, ökas vid behov. Monofasisk stöt/apparatur: VF 200+200+360 joule (Ws); VT 25–50 joule, förmaksflimmer (elektivt) 360 joule. Bifasisk stöt/apparatur: VF 150 joule, VT 25 joule, förmaksflimmer (elektivt) 150 joule. Maximalt tre-fyra konverteringsförsök. Tryck hårt.
 9. Överväg inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml 5+5(+5) ml iv före och under konverteringen, alternativt inj amiodaron (Cordarone) 50 mg/ml, 6 ml (300 mg) blandas med 14 ml Glukos 50 mg/ml och ges iv.
 10. Uppföljning enligt lokala rutiner.

Patient med pacemaker. Defibrillera aldrig över dosan. Defibrillera/ elkonvertera med gelplattorna i antero-posterior position, i sådant fall behöver pacemakerfunktionen inte kontrolleras i efterhand.

Operationskoder: Defibrillering DF010; Elkonvertering av kammararytmi DF025; Elkonvertering av förmaksflimmer, planerat DF026; Elkonvertering av förmaksflimmer, akut DF027

Senast ändrad 2019-06-26