Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypotermibehandling efter hjärtstopp

Överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus är 5-10 %. Ofta får man igång cirkulationen men patienten avlider på grund av ischemiska hjärnskador. Hypotermibehandling anses minska hjärnskadan och sänka mortaliteten.

Vid hjärtstopp och akut ST-höjningsinfarkt bör man ge akut reperfusionsterapi och hypotermibehandling parallellt. Antitrombotisk behandling ges enligt rutin med beaktande av ökad blödningsrisk vid hypotermi. Måltemperatur 36 grader eller enligt lokal rutin.

Inklusionskriterier för hypotermi (alla uppfyllda)

 1. Bevittnat hjärtstopp eller inträffat på sjukhus med senaste observation av vaken patient inom 15 min.
 2. HLR påbörjad inom 15 min från hjärtstoppet.
 3. Initial rytm VF/VT. Kan övervägas vid asystoli/PEA (pulslös elektrisk aktivitet).
 4. Kardiell genes och stabil cirkulation inom 30 min från hjärtstopp.
 5. Medvetslös patient (GCS <8) fram till behandlingsstart.
 6. Behandlingen ska startas inom 4 timmar efter hjärtstoppet.

Exklusionskriterier

 1. Annan terminal/svår sjukdom. Svår koagulationsrubbning.
 2. Hjärtstopp sekundärt till aortadissektion, massiv blödning eller intracerebral blödning.
 3. Manifest chock (medelartärblodtryck <60 mmHg) trots adekvat blodvolym och inotrop behandling.

Utförande

 • Patienten transporteras till intensivvårdsavdelning.
 • Intubation och ventilatorbehandling, vanligen 2-4 dygn
 • Vid behov infusion av 0-gradig, NaCl 9 mg/ml, 2000-4000 ml. Särskild kylmössa appliceras.
 • Central kroppstemperatur följs, vanligen via särskild KAD.
 • Patienten sövs (24-48 timmar) vid behov.

Åtgärdskod: DV034

Senast ändrad