Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Non-invasiv ventilatorbehandling (NIV)

Definition

Non-invasiv ventilatorbehandling (NIV, tidigare ”BIPAP”) är ett samlings­begrepp för olika ventilationssätt där ventilatorbehandling ges via tättslutande mask eller huva. Trycket i luftvägen varieras mellan en lägre nivå (EPAP - expiratory positive airway pressure) motsvarande CPAP-nivån (se ovan) och en övre nivå (IPAP - inspiratory positive airway pressure). Detta leder på samma sätt som vid CPAP-behandling till ökad lungvolym (under förutsättning att EPAP >0) och dessutom till en ökad ventilation då utrustningen vid inandning växlar från EPAP- till IPAP-nivå med ökade tidalvolymer som följd. Observera att NIV (till skillnad från CPAP) leder till såväl ökad ventilation som förbättrade ventilations-perfusionsförhållanden och minskat andningsarbete.

Indikationer

Huvudindikation är grav ventilationssvikt (alveolär hypoventilation med respiratorisk acidos), vanligen vid KOL men även neuromuskulära sjukdomar, hypoventilation på grund av extrem övervikt (Pickwick) samt uttalad vänsterhjärtsvikt med koldioxidretension.

Kontraindikationer

Medvetslös/inkooperabel patient, manifest eller misstänkt barotrauma (pneumothorax, pneumomediastinum, subkutant emfysem), lågt blodtryck på grund av hypovolemi (systoliska blodtrycket vid behandlingsstart bör helst vara >100 mmHg), terminala tillstånd. Icke-invasiv ventilatorbehandling är ej en palliativ behandlingsmetod.

Behandling

Före behandlingsstart kontroll av blodtryck, puls, blodgaser, andnings-frekvens och vakenhetsgrad. Lungröntgen utföres vid misstanke på barotrauma.

Inställningar

Oxygenkoncentration (inställningsförfarande beroende på tillgänglig utrustning) 30-60 % beroende på diagnos (KOL 30 %, svår vänsterhjärtsvikt 40-60 %). Högre oxygenkoncentrationer än 60 % är lungtoxiska och bör ej komma ifråga.

Vid KOL väljes EPAP-nivå 4-6 cm H2O och IPAP nivå 6-10 cm H2O över denna. Därefter titreras EPAP uppåt vid låg saturation och IPAP uppåt vid otillfredsställande effekt på ventilationen.

Behandlingens avslutande

NIV fortsättes tills övrig terapi givit effekt. Vid otillräcklig effekt eller försämring rekommenderas intubation och ventilatorbehandling.

Befuktningsapparatur bör användas vid behandlingstid >6 tim.

Operationskoder: DG023; DG001

Senast ändrad